Sun Home
Condiţii de publicare

 

Cerin?e generale

Toate materialele textuale se prezint? în varianta electronic? (MS Word), înso?it? de o  copie imprimat? pe hârtie, semnat? de autor(i), ?i extrasul din procesul verbal al ?edin?ei Consiliului ?tiin?ific.

Nike Free Two Day Shipping,nike Roshe Two Flyknit London FSR Summer Hot Cake Super Soft MD Outsole https://nikeshoeshot4sale.com/1505-Nike-Free-Two-Day-ShippingNike-Roshe-Two-Flyknit-London-FSR-Summer-Hot-cake-Super-Soft-MD-OUTSOLE.html

Cerin?e tehnice

Limba publica?iilor: român?, rus? sau englez? Volumul materialului: pân? la 8 pagini. Ini?ializare pagin? format A4, margini: sus - 40 mm, jos - 40 mm, stânga - 38 mm, dreapta - 37 mm. Articolele trebuie s? fie aprobate spre publicare de c?tre consiliul ?tiin?ific al institutului în care activeaz? autorul (autorii) ?i de consiliul ?tiin?ific al institutului de profil – fondator al revistei.

Compartimente obligatorii

Con?inut M?rimea ?i înscrierea Font: Times New Roman Spa?iere: 1,0 (la un rînd)

Titlul

TITLUL ARTICOLULUI 14 pt (dimensiunea), B (Aldin), MAJUSCULE (centrat)

Autorul(ii) Numele, Prenumele

Peste un rând, 11 pt, B, P1

Institu?ia

Denumirea complet? a institu?iei. Nu se admit abrevieri ( IMB, USM, IEG  etc.) Din rând nou, 11 pt, I (Cursiv)

Capitol, compartiment: introducere, materiale ?i metode, rezultate ?i discu?ii, concluzii, bibliografia Denumirea capitolului, compartimentului

Peste un rând, 11 pt, B, P

Text

Textul articolului ?tiin?ific redactat ?i verificat.

Referin?ele   bibliografice   în   text   se indic?   cu   cifre  în   paranteze p?trate. (Ex.: [1], [2, 7-10]). Din rând nou, prima linie cu 8mm, 11 pt, I (justificat)

Bibliografia

Lista referin?elor bibliografice  („Bibliografia",   „Literatura", „Referin?e" etc.) în original, numerotate în ordinea alfabetic?. Din rînd nou, prima linie cu 8 mm, 10 pt

P????? (în rus?)

Se indic? ???, titlul articolului (majuscule, B), numele ?i prenumele autorilor (cursiv), rezumatul succint al articolului (pân? 100 de cuvinte), num?rul tabelelor, figurilor ?i surselor bibliografice. Din rînd nou, prima linie cu 8 mm, 10 pt, I

Summary (în englez?)

Se indic? UDC, titlul articolului (majuscule, B),  numele ?i prenumele autorilor (cursiv), rezumatul succint al articolului (pân? 100 de cuvinte), num?rul tabelelor, figurilor ?i surselor bibliografice. Din rînd nou, prima linie cu 8 mm, 10 pt, I

Informa?ie de contact

Adresa, telefonul, E-mail 

Ediţia curentă

journal