Sun Home
Numărul : 3 (339) [ 23 articole ]

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 7-25 |
Autori : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, GLIJIN ALIONA, VRABIE VALERIA, GHEORGHIU ZINAIDA, VUDU STELA, PRISEAJNIUC (VUDU) VICTORIA
Cuvinte cheie : psihosanocreatologie, psihic, sănătate psihică, dezvoltare ontogenetică, factori psihogeni, psychosanocreatology, psyche, mental health, ontogenetic development, psychogenic factors
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 25-46 |
Autori : MIHAILOV IRINA, BACAL SVETLANA, ELISOVEŢCAIA DINA, ŢUGULEA (HACINA) CRISTINA, ŞULEŞCO TATIANA, NECULISEANU ZAHARIA, MOCREAC (STAHI) NADEJDA, BUŞMACHIU GALINA, CALESTRU LIVIA, BABAN ELENA
Cuvinte cheie : insecte, dăunători, prejudiciu, pericol ecologic, economic, fitosanitar, Insects, mite, Pests, damage, ecological, economic, phytosanitary hazard, насекомые, вредители, наносимый урон, экологическая, экономическая, фитосанитарная опасность
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 47-56 |
Autori : MEREUŢĂ ION, STRUTINSCHI TUDOR
Cuvinte cheie : paradigmă, alimentaţie, sănătate, principii, profilaxie, algoritme, psihosomatic, energie, metabolism, individual-tipologic, paradigm, Nutrition, health, principles, prophylaxis, algorithms, psychosomatic, energy, metabolism, individually-typological, парадигма, питание, здоровье, принципы, профилактика, алгоритмы, психосоматический, энергия, метаболизм, индивидуально-типологический
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 56-64 |
Autori : BEREZOVSCAIA ELENA
Cuvinte cheie : hepatopatii cronice, sănătate mentală, depresie, anxietate, astenie, chronic hepatopathies, mental health, depression, anxiety, хронические гепатопатии, ментальное здоровье, депрессия, тревожность, астения
Domenii : Biologie , Medicină

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 64-68 |
Autori : GARBUZ OLGA, PANTEA VALERIA, USATAIA IRINA, GRAUR VASILE, ŢAPCOV VICTOR, SARDARI VERONICA, TAGADIUC OLGA, GUDUMAC VALENTIN, GULEA AURELIAN
Cuvinte cheie : compuşi coordinativi, derivați ai tiosemicarbazidei, inhibitori ai radicalilor superoxidici, coordination compounds, thiosemicarbazide derivates, superoxide radical inhibitors, координационные соединения, производные тиосемикарбазидов, ингибиторы супероксидных радикалов
Domenii : Medicină

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 68-74 |
Autori : GHELIMICI TATIANA, LUPAŞCO IULIANNA, DUMBRAVA VLADA-TATIANA
Cuvinte cheie : hepatita cronică virală C, Helicobacter pylori, deteriorarea duodenului, sistemul antioxidant, peroxidarea lipidelor, chronic viral hepatitis С, duodenal lesions, Helicobacter pylori, antioxidant system, lipid peroxidation, хронический вирусный гепатит С, повреждения двенадцатиперстной кишки, Helicobacter pylori, антиоксидантная система, перекисное окисление липидов.
Domenii : Medicină

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 74-79 |
Autori : CHIRILOV ALEXANDRU, HARCIUC OLEG, BAŞTOVAIA SVETLANA, CHISTOL MARCELA
Cuvinte cheie : soia, conţinutul de prolină, conţinutul relativ de apă în frunze, Soybean, proline, water relative content, соя, пролин, относительное содержание воды
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 79-90 |
Autori : PORT ANGELA, MUTU (CALMÎŞ) ANA, CIOCÎRLAN NINA
Cuvinte cheie : Origanum vulgare, flora spontană, marcheri funcționali, genotipare EST-SSR, terpen-sintetaze, diversitate multilocus, Origanum vulgare, spontaneous flora, functional markers, EST-SSR genotyping, terpene synthases, multilocus diversity, Origanum vulgare, природнaя флора, функциональные маркеры EST-SSR, мультилокусное генотипирование, терпен-синтазы
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 90-97 |
Autori : BAGRIN NINA, BORODIN NATALIA, JURMINSCAIA OLGA
Cuvinte cheie : heleșteu, peşte, indicatori fizico-chimici, elemente nutritive, pond, fish, physicochemical indicators, Nutrients, пруд, рыба, Физико-химические показатели, биогенные элементы
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 97-101 |
Autori : MELNIC MARIA, ERHAN DUMITRU, RUSU ŞTEFAN, ONOFRAŞ LEONID
Cuvinte cheie : Pseudomonas fluorescens CNM-PFB-01, Ditylenchus destructor, control biologic, cartofi, Pseudomonas fluorescens CNM-PFB-01, Ditylenchus destructor, Biological control, Potatoes, бактерии, нематода, Биологическая борьба, Картофель
Domenii : BiologiePagina 1 din 3

Ediţia curentă

journal