Sun Home
Domeniul : Biologie [ 13 articole ]

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 8-16 |
Autori : MEREUŢĂ ION, STRUTINSCHI TUDOR, GARAEVA SVETLANA, LEORDA ANA, POSTOLATI GALINA
Cuvinte cheie : rezistenţă la insulină, coronavirus SARS-CoV-2, enzimă de conversie a angiotensinei, aminoacizi liberi, glutation, carnozină, insulin resistance, SARS-CoV-2 coronavirus, angiotensin-converting enzyme, free amino acids, glutathione, carnosine, инсулинорезистентность, коронавирус SARS-CoV-2, ангиотензинпревращающий фермент, свободные аминокислоты, глутатион, карнозин
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 16-23 |
Autori : POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA, BOGDAN VICTORIA
Cuvinte cheie : raţie alimentară, şobolani maturi, şobolani senili, efort fizic, aminoacizi liberi, grupe funcţionale, food ration, mature rats, senile rats, physical effort, free amino acids, functional groups, рацион питания, зрелые крысы, старые крысы, физическая нагрузка, свободные аминокислоты, функциональные группы
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 24-31 |
Autori : BALACCI SERGIU
Cuvinte cheie : stres, temperatură, stare funcțională, capacitate adaptivă, Viţei, stress, temperature, functional state adaptive capacity, Calves, стресс, Температура, функциональное состояние, адаптационные возможности, Телята
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 31-37 |
Autori : BACIU ANATOLIE, LISTOPADOVA LIUDMILA, FEDAŞ VASILE
Cuvinte cheie : stimulare somatosenzorială, indice glicemic redus, țesutului adipos visceral, profilul lipidic, somatosensory stimulation, low glycemic index, visceral adipose tissue, Lipid profile, соматосенсорная стимуляция, низкий гликемический индекс, висцеральная жировая ткань, липидный профиль
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 44-49 |
Autori : CEBOTARI ANGHELA
Cuvinte cheie : Imunoglobuline, aminoacizi imunoactivi, glutation, glandă tiroidă, COVID19., immunoglobulins, immunoactive amino acids, glutathione, thyroid gland, COVID-19, иммуноглобулины, иммуноактивные аминокислоты, глутатион, щитовидная железа, COVID-19
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 50-60 |
Autori : ŞTEFÎRŢA ANASTASIA, BULHAC ION, VOLOŞCIUC LEONID, BRÎNZĂ LILIA
Cuvinte cheie : plante, stres hidric, homeostaza hidrică, capacitate de reținere a apei, Fotosinteză, plants, water stress, water homeostasis, water retention capacity, Photosynthesis, растения, водный стресс, водный гомеостаз, Водоудерживающая способность, фотосинтез
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 60-69 |
Autori : JELEV (HADÎRCA) NATALIA
Cuvinte cheie : Triticcum aestivum L., soiuri, substanțe de rezervă, rezistență la temperaturi înalte, metodă accelerată, Triticum aestivum L., varieties, reserve substances, high-temperature resistance, accelerated method, Triticcum aestivum L., Сорта, запасные вещества, морозостойкость, ускоренный метод
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 70-78 |
Autori : ŞTEFÎRŢA ANASTASIA, VOLOŞCIUC LEONID, BRÎNZĂ LILIA, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Cuvinte cheie : plante, rezistență inerentă, rezistență indusă, cros-toleranţă, cross-tolerance, cross-stress-memory, varieties of soybean plants, растения, устойчивость, Засуха, стресс, перекрестная толерантность
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 79-86 |
Autori : RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, TODERAŞ ION, ZAMORNEA MARIA, GOLOGAN ION, RUSU VIORELIA
Cuvinte cheie : specii invazive, insecte hematofage, Lipoptena cervi, Lipoptena fortisetosa, biotopuri naturale şi antropizate, cross-tolerance, cross-stress-memory, varieties of soybean plants, инвазивные виды, гематофаговые насекомые, Lipoptena cervi, Lipoptena fortisetosa, природные и антропизированные биотопы
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 86-94 |
Autori : NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, CALDARI VLADISLAV, DIBOLSCAIA NATALIA
Cuvinte cheie : Rezervația „La Castel”, mamifere, lilieci, dinamică, rozătoare, ingluvii, "La Castel" reserve, mammals, bats, Dynamics, Rodents, pellets, заповедник «Ла Кастел», млекопитающие, летучие мыши, динамика, грызуны, погадки
Domenii : BiologiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal