Sun Home
Domeniul : Biologie [ 18 articole ]

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 7-21 |
Autori : DUCA MARIA, CLAPCO STELIANA
Cuvinte cheie : mana florii-soarelui, Plasmopara halstedii, Helianthus annuus, patotipuri, Rase, gene de rezistenţă, linii diferenţiatoare, sunflower downy mildew, Plasmopara halstedii, Helianthus annuus, pathotypes, races, resistance genes, differential lines, ложная мучнистая роса подсолнечника, Plasmopara halstedii, Helianthus annuus, патотипы, расы, гены устойчивости, дифференциальные линии
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 22-39 |
Autori : VRABIE VALERIA, CIOCHINĂ VALENTINA
Cuvinte cheie : Expresia genelor, embriogeneză, cromatina, metilarea ADN, modificări ale histonelor, gene expression, embryogenesis, chromatin, DNA methylation, histone modifcations, экспрессия генов, эмбриогенез, хроматин, метилирование ДНК, модификация гистонов
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 39-46 |
Autori : UNGUREANU LAURENŢIA, ZUBCOV ELENA, TUMANOVA DARIA, BAGRIN NINA, CIORBA PETRU, UNGUREANU GRIGORE
Cuvinte cheie : fitoplancton, taxoni, parametri cantitativi, producţie, Prut River, biotic and abiotic factors, phytoplankton production, biogenic nutrients, Nitrogen, phosphorus, suspended particles, Organic matter, река Прут, биотические и абиотические факторы, продукция фитопланктона, биогенные питательные вещества, Азот, фосфор, взвешенные вещества, органическое вещество
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 47-53 |
Autori : CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI TEODOR, VUDU STELA, VRABIE VALERIA, FURDUI VLADA
Cuvinte cheie : pandemia COVID-19, dereglări psihogene, factor psihogen, sănătate psihică, sănătate socială, the COVID-19 pandemic, psychogenic disorders, psychogenic factor, mental health, social health
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 67-72 |
Autori : DASCALIUC ALEXANDRU, JELEV (HADÎRCA) NATALIA, RALEA TUDOR, PARII IAROSLAV, PARII IULIA
Cuvinte cheie : Triticcum aestivum L., soiuri, substanțe de rezervă, rezistență la îngheț, metodă accelerată, Triticcum aestivum L., cultivars, reserve substances, frost resistance, accelerated method, Triticcum aestivum L., Сорта, запасные вещества, морозостойкость, ускоренный метод
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 67-72 |
Autori : PLATOVSCHII NICOLAI, ZDIORUC NINA, RALEA TUDOR
Cuvinte cheie : grâu comun de toamnă Triticum aestivum L., fotosistemul 2, şocul termic, frunza stindard, Triticum aestivum L., photosystem 2, heat shock, flag leaves, Triticum aestivum L., Фотосистема 2, тепловой шок, флаговые листья
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 72-79 |
Autori : MĂRÎI LILIANA, ANDRONIC LARISA, SMEREA SVETLANA
Cuvinte cheie : VAT – virusul aspermiei tomatelor, VMT – virusul mozaicului tutunului, infecții virale, caractere cantitative, efecte transgeneraționale, TAV-tomato aspermy virus, TMV- tobacco mosaic virus, viral infections, quantitative traits, transgenerational effects
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 80-86 |
Autori : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Cuvinte cheie : grâu, putregaiul de rădăcină, Fungi, etapă ontogenetică, Wheat, root rot, fungi, ontogenetic stage, Пшеница, Корневые гнили, грибы, онтогенетический этап
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 86-91 |
Autori : BAHŞIEV AIGHIUNI, ZAMORZAEVA IRINA
Cuvinte cheie : ′Candidatus Phytoplasma solani’, ′Candidatus Phytoplasma asteris’, diagnosticul molecular, insecte, tomate, perioadă de vegetaţie, Candidatus Phytoplasma solani’, ‘Candidatus Phytoplasma asteris’, молекулярная диагностика, насекомые, томаты, сезон вегетации, ‘Candidatus phytoplasma solani’, ‘Candidatus Phytoplasma asteris’, molecular diagnosis, Insects, tomato, growing season
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 92-101 |
Autori : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, UNGUREANU LAURENŢIA, ZUBCOV ELENA, USATÎI MARIN, CREPIS OLEG, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE
Cuvinte cheie : ihtiofauna, bioinvazie, specii ameliorative, pescuit, biodiversitate, valorificarea resurselor piscicole, ichthyofauna, bioinvasion, ameliorative species, fishing, biodiversity, valorization, ихтиофауна, биоинвазия, мелиоративные виды, рыболовство, биоразнообразие, эксплуатация рыбных ресурсов
Domenii : BiologiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal