Sun Home
Domeniul : Biologie [ 22 articole ]

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 7-18 |
Autori : MOLOTIEVSKIY MUNTEANU NATALIA, TODERAŞ ION, IURCU-STRĂISTARU ELENA, MOLDOVAN ANNA
Cuvinte cheie : inventory, Insects, Pests, species, Tomatoes, Republic of Moldova, инвентаризация, насекомые, вредители, виды, томаты, Республика Молдова, inventariere, insecte, dăunători, specii, tomate, Republica Moldova
Domenii : Biologie , Ştiinţe agricole

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 19-27 |
Autori : CIOCHINĂ MARIANA, POLEACOVA LILIA
Cuvinte cheie : Body weight, social stress, Biochemical parameters, diet, rats, masă corporală, stres social, indici biochimici, regim alimentar, șobolani, масса тела, социальный стресс, биохимические показатели, режим питания, крысы
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 27-35 |
Autori : GRIBINIUC ANATOL, LUPAŞCO IULIANNA, HAREA GHEORGHE, BEREZOVSCAIA ELENA, LUPAŞCO DANIELA
Cuvinte cheie : esofagita eozinofilică, alergie alimentară, dieta alimentară de eliminare, eosinophilic esophagitis, food allergy, elimination food diet, эозинофильный эзофагит, пищевая аллергия, элиминационная пищевая диета
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 35-42 |
Autori : BOGDAN VICTORIA, TIMOŞCO MARIA
Cuvinte cheie : aspecte fiziologice, tub digestiv, sanogen, patogen, streptococi intestinali, physiological aspects, digestive tube, sanogen, Pathogen, intestinal streptococci, физиологические аспекты, пищеварительный тракт, саногенные, патогенные, кишечные стрептококки
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 42-53 |
Autori : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE, IONAŞCU ANGELA
Cuvinte cheie : cros-toleranţă, stres-memorie, reacții specifice și nespecifice, capacitatea de homeostatare a apei, protecție antioxidantă, cross-tolerance, non-specific reactions, water homeostasis, antioxidant protection systems, кросс-толерантность, неспецифические реакции, водный гомеостаз, системы антиоксидантной защиты.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 54-62 |
Autori : DAVID TATIANA, VELIKSAR SOFIA, LEMANOVA NATALIA, GLADEI MIHAI
Cuvinte cheie : viţa de vie, micronutrienţi, bacteriile care promovează creșterea plantelor, monocultura, humus, biomasa butaşilor, Vine, trace elements, plant growth promoting bacteria, monoculture, seedling biomass, Виноград, Микроэлементы, ростостимулирующие бактерии, монокультура, биомасса саженцев
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 63-72 |
Autori : HARCIUC OLEG, CHIRILOV ALEXANDRU, KLEIMAN EMANUIL, SCURTU GHEORGHE, BAŞTOVAIA SVETLANA, PLATOVSCHII NICOLAI, CHISTOL MARCELA
Cuvinte cheie : soia, conductivitatea stomatelor, eficiența utilizării apei, stres complex, productivitatea seminceră, conductivitatea stomatală, , transpiration coefficient, efficiency of water use, complex stress., соя, устьичная проводимость, транспирационный коэффициент, эффективность использования воды, комплексный стресс
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 72-81 |
Autori : PORT ANGELA, DUCA MARIA, MUTU (CALMÎŞ) ANA
Cuvinte cheie : Origanum vulgare, subpopulații, flora spontană, terpen-sintetaze, real-time PCR, transcripți, expresie organ-specifică, Origanum vulgare, subpopulations, spontaneous flora, terpen-synthase, Real-Time PCR, transcripts, organ-specific expression, Origanum vulgare, субпопуляции, спонтанная флора, терпен-синтаза, ПЦР в реальном времени, транскрипты, органоспецифическая экспрессия
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 81-91 |
Autori : MACOVEI MILANIA
Cuvinte cheie : tomate, forme mutante, factor abiotic de stres, rezistenţă, polen, tuburi polenice, variabilitate, tomato, mutant forms, abiotic stress, resistance, Pollen, pollen tubes, variability, Томат, мутантные формы стрессовый абиотический фактор, устойчивость, пыльца, пыльцевые трубки, Изменчивость
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 91-97 |
Autori : CORLĂTEANU LIUDMILA, CUȚITARU DOINA, GANEA ANATOLIE
Cuvinte cheie : in, potenţial de păstrare, îmbătrânire accelerată, conservare ex situ, parametri morfo-fiziologici, conductivitate electrică., flax, storage potential, accelerated aging, ex situ conservation, morphophysiological parameters, electrical conductivity, лён, потенциал хранения, ускоренное старение, консервация ex situ, морфофизиологические параметры, электропроводность
Domenii : BiologiePagina 1 din 3

Ediţia curentă

journal