Sun Home
Domeniul : Geografie [ 128 articole ]

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 152-158 |
Autori : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, MOŞANU ELENA, ŢURCAN SERGIU, GOREACIOC TATIANA
Cuvinte cheie : Indice de nitrificare, Rezervaţia «Prutul de Jos» şi Zona Umedă “Unguri-Holoşniţa”, parametrii chimici şi biochimici, nitrification index, „The Lower Prut” Reservation and Unguri-Holosnita Wetland, chemical and biochemical parameters, индекс нитрификации, заповедник Прутул-де-Жос и болотные угодья „Унгурь-Голошница”, химические и биохимические показатели
Domenii : Geografie, Chimie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 158-164 |
Autori : AUTOR NOU, BRAŞOVEANU VALERIU, BRAȘOVEANU (DEOMIDOVA) CRISTINA
Cuvinte cheie : ecosisteme forestiere, specii de stejar, indicatori biochimici, metale grele, clorofilă, forest ecosystems, oak species, biochemical indicators, heavy metals, Chlorophyll, лесные экосистемы, виды дуба, биохимические показатели, Тяжелые металлы, Хлорофилл
Domenii : Chimie, Geografie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 165-171 |
Autori : CANTIR ANGELA
Cuvinte cheie : Câmpia Bâcului Inferior, geomorfologie, caracterizare morfografică, relief, versant, interfluviu, Lower Bîc Plain, Geomorphology, morphographic characterization, relief, slopes, interfluves, Нижне Быковская Равнина, геоморфология, морфографическая характеристика, рельеф, уклон, слияние
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 165-171 |
Autori : URSU ANDREI, OVERCENCO AURELIU, CURCUBĂT STELA, MARCOV ION
Cuvinte cheie : bazin hidrografic, zonă, raion pedogeografic, sol, cernoziom, hydrographic basin, zone, soil-geographical raion, soils, chernozems, гидрографический бассейн, зона, почвенно-геграфический район, почвы, черноземы
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 131-141 |
Autori : MELNICIUC OREST, BEJENARU GHERMAN
Cuvinte cheie : reţea hidrografică, morfologia cursurilor de apă, modelele profilelor longitudinale şi transversale, indicii formei profilelor.
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 149-157 |
Autori : CUZA PETRU
Cuvinte cheie : Quercus robur, culturi de descendenţe materne, ghindă, în masiv, la lizieră, creştere.
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 157-162 |
Autori : CODREANU IGOR, VOLONTIR NINA, MIRONOV ION
Cuvinte cheie : peisaj habitaţional urban, monumente istorico-culturale, elemente degradate.
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 165-172 |
Autori : NEDEALCOV MARIA, MÎNDRU GALINA
Cuvinte cheie : ploaie torențială, intensitatea medie și maximă a ploii torențiale, durată, cantitatea, frecvența ploilor torențiale, grad de expunere la risc., torrential rain, the mean and maximum intensity of torrential rain, Duration, quantity, torrential rain frequency, degree of exposure to risk., проливной дождь, средняя и максимальная интенсивность ливневого дождя, продолжительность, количество, частота проливных дождей, степень подверженности риску
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 172-179 |
Autori : MÎNDRU GALINA
Cuvinte cheie : ploaie torențială, intensitatea, durată, cantitatea, frecvența ploilor torențiale, prejudicii material., torrential rain, Intensity, Duration, amount, torrential rain frequency, material injury, проливной дождь, интенсивность, продолжительность, количество, частота проливных дождей, материальный ущерб.
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 156-166 |
Autori : DUCA MARIA, NEDEALCOV MARIA, CLAPCO STELIANA, IVANOV VIOLETA
Cuvinte cheie : Orobanche cumana Wallr., floarea-soarelui, rase fiziologice, condiţii climaterice
Domenii : Biologie , GeografiePagina 1 din 13

Ediţia curentă

journal