Sun Home
Domeniul : Geografie [ 146 articole ]

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 133-142 |
Autori : BULIMAGA CONSTANTIN
Cuvinte cheie : proces, restabilire naturală, ecosistem petrofit, acumularea nutrienților, proces biogeochimic, proces de solificare, process theory - natural restructuring - petrophyte ecosystem - nutrient accumulation - biogeochemical process - process of solifying, теория процесса – естественное восстановление- петрофитной экосистемы - накопление питательных веществ - биогеохимический процесс, процесс образования почв
Domenii : Geologie şi Mineralogie , Geografie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 112-119 |
Autori : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE
Cuvinte cheie : amoniu sumar, amoniac neionizat, bazinul hidrografic Dunărea - Marea Neagră, valoarea obligatorie NH3, summary ammonium, non-ionized ammonia, Danube - Black Sea river basin, mandatory value NH3, суммарный аммоний, неионизированный аммиак, бассейн реки Дунай - Черное море, обязательная величина NH3
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 119-125 |
Autori : MELNICIUC OREST, BEJAN IURIE
Cuvinte cheie : resurse de apă, consumul de apă, subregiuni fizico-geografice, scenarii climatice, evaporare suplimentară, water resources, water consumption, physical-geographical subregions, climate scenarios, additional evaporation, водные ресурсы, водопотребление, физико-географические субрегионы, климатические сценарии, дополнительное испарение
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 126-133 |
Autori : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LUNGU MARINA, MOŞANU ELENA
Cuvinte cheie : Consumul biochimic de oxigen, consumul chimic de oxigen, capacitatea de autoepurare, starea ecologică, biochemical oxygen consumption, chemical oxygen consumption, selfpurification capacity, ecological status, Биохимическое потребление кислорода, химическое потребление кислорода, способность к самоочищению, экологическое состояние
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 133-139 |
Autori : CANŢÎR(MADAN) ANGELA
Cuvinte cheie : Câmpia Bâcului Inferior, geomorfologie, eroziune în adâncime, ravene de vale, ravene de versant, Lower Bîc Plane, Geomorphology, deep erosion, valley ravines, slope ravines, Нижне Быковская Равнина, геоморфология, овражная эрозия, долинные овраги, склоновые овраги
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 140-149 |
Autori : DONICA ALA, ANGHELUŢA VIORICA, AGAPI ION
Cuvinte cheie : ferigi, distribuție spațială/corologie, habitate, factori limitativi, ferns, spatial distribution / chorology, habitats, limiting factors, папоротники, пространственное распределение / хорология, среды обитания, ограничивающие факторы
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 149-157 |
Autori : BOBOC NICOLAE
Cuvinte cheie : eroziune liniară, ravene, Basarabia, Republica Moldova, linear erosion, Gullies, Bessarabia, Republic of Moldova, ливневая эрозия, овраги, Бессарабия, Республика Молдова.-
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 157-165 |
Autori : NEDEALCOV MARIA, DONICA ALA, GRIGORAŞ NICOLAE
Cuvinte cheie : schimbarea climei, ecosisteme silvice, vulnerabilitate, indici ecoclimatici, climate change, forest ecosystems, vulnerability, eco-climatic indices, изменение климата, лесные экосистемы, уязвимость, экоклиматические показ
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 168-175 |
Autori : SANDU MARIA, NEDEALCOV MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE
Cuvinte cheie : amoniul sumar, amoniac neionizat, fl. Nistru, afluenţii de dreapta, valoarea obligatorie NH3, total ammonia, non-ionized ammonia, Dniester River, Dnister right tributaries, суммарный аммоний, неионизированный аммиак, река Днестр, правые притоки Днестра, процент NH3.
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 176-181 |
Autori : BULIMAGA CONSTANTIN, CERTAN CORINA, GRABCO NADEJDA, PORTARESCU ANASTASIA
Cuvinte cheie : ecosisteme urbane și rurale, producția primară a fitocenozelor, fitomasă proaspătă, fitomasă uscată, materie organică a stratului ierbos, impactul de mediu, urban and rural ecosystems, primary production of phytocenoses, fresh phytomass, dry phytomass, plant organic matter, environmental impact, городские и сельские экосистемы, первичная продукция фитоценозов, свежая фитомасса, сухая фитомасса, органическое вещество растений, воздействие на окружающую среду
Domenii : GeografiePagina 1 din 15

Ediţia curentă

journal