Sun Home

Индекс нитрификации ионов аммония в водах реки Прут и его левых притоков

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din râul Prut şi afluenţii lui de stânga.

Index of ammonium ions nitrification in waters of the Prut river and its left tributaries.

Авторы:

SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, MOŞANU ELENA, ŢURCAN SERGIU, GOREACIOC TATIANA

Резюме:

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu, evaluat pentru apa r. Prut, variază de la 48,5% la 99%. Spre deosebire de apa r. Prut Initrif al apei afluenţilor lui variază de la lipsa nitrificării (2,5%, r. Lăpuşna, s. Voinescu) la 100% (r. Brătuleanca, la Izvor). Studiul corelării Initrif din apa r. Prut cu diferiţi parametri de calitate a apei demonstrează o influenţă minoră asupra procesului a valorii CA, IPAcc, CBO5 şi CCO-Cr. În apa afluenţilor se constată lipsa influenţei asupra nitrificării a CBO5, fiind mică a IPAcc şi a CA şi medie a conţinutului în ape a substanţelor chimic degradabile.

The nitrification index of ammonium ions, evaluated for Prut water, ra160.nges from 48.5% to 99%. Unlike of the Prut river water Initrif of its tributary water varies from lack of nitrification (2.5%, r. Lăpuşna, Voinescu village) to 100% (r. Brătuleanca, in Izvor). The study of Initrif correlation from Prut water with different water quality parameters demonstrates a minor influence on the process of CA, IPAcc, CBO5 and CCO-Cr values. In the water of the tributaries there is a lack of influence on the nitrification of CBO5, being low in IPAcc and CA and medium in the water content of the chemically degradable substances. 26 references, 4 tables.

Индекс нитрификации ионов аммония, определенный для воды р. Прут, колеблется от 48,5% до 99%. В отличие от воды р. Прут Initrif в воде притоков варьирует от отсутсвия нитрификации (2,5%, р. Лэпушна, село Воинеску) до 100% (р. Братулянка, Извор). Исследование корреляции Initrif из воды Прута с различными параметрами качества воды демонстрирует незначительное влияние на процесс значений CA, IPAcc, CBO5 и CCO-Cr. В воде притоков отсутствует влияние на нитрификацию CBO5, имеет низкое влияние IPAcc и CA и среднее с содержанием в воде химически разлагаемых веществах. Библ. – 26, таб. – 4.


Cuvinte-cheie:

Indice de nitrificare, r. Prut, afluenţii, parametrii chimici şi biochimici, nitrification index, r. Prut, Tributaries, chemical and biochemical parameters of water, индекс нитрификации, р. Прут, притоки, химические и биохимические показатели воды

Сферы:

Geografie

Номер:

3 (339)

Год:

2019

Скачать

Download PDF (0.69 MB)

Текущие издание

journal