Sun Home

Тенденции развития популяцийнекоторых видов мелких млекопитающих (mammalia: soricomorpha, rodentia) в зависимости от состояния среды обитания и изменения климата

Tendințele dezvoltării populațiilor unor specii de mamifere mici (Mammalia: Soricomorpha, Rodentia) în funcție de starea habitatului și schimbarea climei.

Population trends of some species of small mammals (Mammalia: Soricomorpha, Rodentia) depending on the state of habitat and climate change

Autori:

NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE

Rezumat:

În urma cercetărilor multianuale s-a stabilit ca specia Sorex araneus are tendința de creștere, S. minutus și speciile gen. Crocidura au tendințe stabile, iar la Neomys anomalus se înregistrează tendința de descreștere a efectivului populațiilor. Cel mai mult va fi influențat de creșterea aridității N. anomalus, care este o specie hidrofilă, iar scăderea valorii indicelui de ariditate are o acțiune negativă asupra populației acestei specii. Odată cu aridizarea climei conform scenariilor climatice densitatea relativă a speciei Apodemus sylvaticus, cu un potențial de adaptare majorat, va crește. Pentru A. uralensis tendința de dezvoltare este negativă, cu o descreștere nesemnificativă. La Mus spicilegus aridizarea nu va avea o influență semnificativă asupra densității speciei și s-a stabilit o corelație negativă dintre densitatea mișunilor și indicele de umiditate (Hf). Pentru speciile plantivore Microtus arvalis și M.rossiaemeridionalis, s-a înregistrat un trend negativ, iar factorul umidității este primordial, aceste animale hrănindu-se cu părțile verzi ale plantelor.

As result of multiannual studies it was established that the species Sorex araneus has an increasing tendency, S. minutus and the species of genus Crocidura have stable trends, and in Neomys anomalus there is a decreasing tendency of the population number. The most influenced by the increase in aridity is N. anomalus, which is a hydrophilic species and is highly dependent on humidity, and the decrease of the aridity index has a negative effect on the population of this species. According to climatic scenarios, with the climate aridization, the relative density of the species Apodemus sylvaticus, with an increased adaptation potential, will increase. For A. uralensis the development trend is negative, with a slight decrease. For Mus spicilegus the aridization will not have a significant influence on the density of the species. A negative correlation was established between the density of mounds and the dryness index (Hf). For the herbivorous species Microtus arvalis and M. rossiaemeridionalis a negative trend is registered, while the humidity factor is the most important, these animals feeding on the green parts of the plants. 21 references, 8 figures.

В результате многолетних исследований было установлено, что вид Sorex araneus имеет тенденцию к увеличению численности, S. minutus и виды рода Crocidura имеют устойчивые тенденции, а у Neomys anomalus наблюдается тенденция к уменьшению численности популяции. Больше всего повлияет увеличение засушливости климата на N. anomalus, который является гидрофильным видом и понижение значения индекса засушливости окажет отрицательное воздействие на популяцию этого вида. По мере аридизации климата в соответствии с климатическими сценариями относительная плотность вида Apodemus sylvaticus, с повышенным адаптивным потенциалом, будет увеличиваться. Для A. uralensis тенденция развития отрицательная, с незначительным снижением численности. На популяцию Mus spicilegus аридизация не окажет существенного влияния на плотность вида, так же установлена отрицательная корреляция между плотностью курганчиков и индексом эффективного увлажнения (Hf). Для видов Microtus arvalis и M. rossiaemeridionalis наблюдается отрицательная тенденция, а фактор влажности имеет первостепенное значение, так как эти животные питаются зелеными частями растений. Библ. 21, рис. 8.


Cuvinte-cheie:

mamifere mici, condiţii climatice, pronostic, tendinţe, scenarii climatice globale, small mammals, climatic conditions, aridity index, prognosis, trend, global climate scenarios, мелкие млекопитающие, Климатические условия, прогноз, тенденции, глобальные климатические сценарии

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (339)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (1.39 MB)

Ediţia curentă

journal