Sun Home

Pseudomonas fluorescens, средство биологическойборьбы с ditylenchus destructor на семенномкартофеле.

Pseudomonas fluorescens, remediu biologic în combaterea nematodului Ditylenchus destructor la cartofii seminceri.

Pseudomonas fluorescens, remedy for biological control of Ditylenchus destructor to seed potatoes.

Autori:

MELNIC MARIA, ERHAN DUMITRU, RUSU ŞTEFAN, ONOFRAŞ LEONID

Rezumat:

În experiențe vegetative a fost testată eficacitatea tulpinii de bacterii Pseudomonas fluorescens CNM-PFB-01 din Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene, utilizată în combaterea nematodului Ditylenchus destructor la cartofii seminceri de soi Irga, infestați în primele faze (1, 2) de ditilenhoză. A fost utilizat lichidul cultural al bacteriilor cu titru de circa 109 cel./ml, care a fost diluat în proporție de 1:300. Timpul expunerii a constituit 20 de ore. S-a observat că, în fenofaza răsărire-îmbobocire, plantele de pe lotul V1 (cartofi infestaţi şi trataţi) s-au dezvoltat normal, la nivelul lotului M2 (cartofi neinfestaţi şi netrataţi). Recolta obținută în V1 a fost de 1,7 ori mai mare decât în M2, iar invazia cu D.destructor a descrescut semnificativ comparativ cu cea semnalată în lotul martor M1 (infestat şi netratat).

In vegetative experiments the efficacy of the bacterial strain Pseudomonas fluorescens S 11 CNM-PFB-01 from the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms was tested, used to combat the nematode Ditylenchus destructor from Irga seed potatoes infested in the first phases (1, 2) of ditilenhosis. The culture liquid of the bacteria of about 109 cell/ml was used, which was diluted in a ratio of 1: 300. The exposure time was 20 hours. It has been observed that, in the east-flowering phenophase, the plants in batch V1 (potatoes infested and treated) have grown normally, at level M2 (uninfested and untreated potatoes). The harvest obtained in batch V1 was 1.7 times higher than in M2, and the invasion with D. destructor decreased significantly compared to that reported in control batch M1 (infested and untreated). 14 references, 2 figures, 1 table

В вегетационных опытах была тестирована зффективность штамма бактерий Pseudomonas fluorescens S-11 CNM-РФБ-01 из Национальной коллекции непатогенных микроорганизмов, используемого в борьбе с нематодой D. destructor на семенном картофеле сорта Ирга, зараженного в первых фазах дитиленхоза (1, 2). Использовали культуральную жидкость батерии с титром 109 клеток/мл, которая была рзведена водой в пропорции 1:300. Время зкспозиции составило 20 часов. Обследования проведенные в фазе бутонизация показали, что растения на опытных участках с инвазированным и обработанным картофелем развиваются нормально, на уровне растений с контрольного участка - неинвазированных и необработанных. Полученный урожай на один куст с опытного участка V1 (инвазированным и обработанным), выше, в среднем в 1,7 раз чем контрольного участка M2 (неинвазированных и необработанных), а экстенсивность инвазии значительно снизилась по сравнению с контрольным участком M1 (инвазированным и обработанным картофелем). Библ. - 14, рис.- 2, табл.- 1.


Cuvinte-cheie:

Pseudomonas fluorescens CNM-PFB-01, Ditylenchus destructor, control biologic, cartofi, Pseudomonas fluorescens CNM-PFB-01, Ditylenchus destructor, Biological control, Potatoes, бактерии, нематода, Биологическая борьба, Картофель

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (339)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.91 MB)

Ediţia curentă

journal