Sun Home

Мультилокусное генотипирование кандидатных маркеров синтеза терпенов у origanum vulgare ssp. Vulgare.

Genotipare multilocus pentru markerii candidați ai sintezei compușilor terpenici la Origanum vulgare ssp. Vulgare.

A multilocus genotyping assay for candidate markers of terpenes compounds synthesis at Origanum vulgare ssp. vulgare.

Autori:

PORT ANGELA, MUTU (CALMÎŞ) ANA, CIOCÎRLAN NINA

Rezumat:

A fost evaluată, în premieră, diversitatea genetică intra- și interpopulațională a plantelor de O. vulgare ssp. vulgare din colecția Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” (GBNI) și flora spontană a Republicii Moldova (rezervația Orheiul Vechi, s. Butuceni) prin genotiparea cu 11 markeri funcționali (EST-SSR) în scopul identificării polimorfismului multilocus asociat sintezei compușilor terpenici. Analiza structurii alelice a locilor, indicilor de diferențiere genetică (He, Ho, F, GST, FSR, FRT), a pus în evidență diversitatea și frecvența alelelor, variabilitatea genetică intrapopulațională mare la subpopulațiile din flora spontană (42%) față de cele din colecție (26%) și interpopulațională moderată (7%). Sistemul multilocus studiat diferențiază bine subpopulațiile din habitatul natural și slab cele de la GBNI. Primerii specifici EST-SSR (OR09, OR10, OR12, OR13, OR14, OR27, OR40, OR44, OR64, OR75 și OR81) prezintă interes în cercetarea variabilității moleculare intraspecifice corelată cu profilul terpenic și în identificarea genelor TPS candidat la această specie de plantă medicinală și aromatică.

For the first time, the intra- and interpopulation genetic diversity of O. vulgare ssp. vulgare plants from the collection and spontaneous flora of the Republic of Moldova was evaluated by genotyping with 11 functional markers (EST-SSR) in order to identify the multilocus polymorphism associated with terpenes synthesis. The analysis of the locus allelic structure, of the genetic differentiation indices (He, Ho, F, GST, FSR, FRT), revealed the diversity and frequency of the alleles, the high intrapopulation genetic variability of the indigenous plants (42%) as compared to those from collection (26%) and moderate variability (7%) at the interpopulation level. The studied multilocus system differentiates well the indigenous subpopulations. The EST-SSR specific primers (OR09, OR10, OR13, OR14, OR27, OR64, OR75 and OR81) are of interest in investigating of intraspecific molecular variability correlated with the terpenes chemotype and in identifying of TPS genes candidate for this species of medicinal and aromatic plants.

С целю идентифицировать мультилокусный полиморфизм, связанный с синтезом терпенов, внутри- и межпопуляционное генетическое разнообразие O. vulgare ssp. vulgare из коллекции Национального Ботанического Сада (Института) «Alexandru Ciubotaru» и природной флоры Республики Молдовы (заповедник «Старый Орхей», с. Бутучены) изучали путем генотипирования с помощью 11 функциональными маркерами (EST-SSR). Анализ аллельной структуры локуса, индексов генетического дифференцирования (He, Ho, F, GST, FSR, FRT) выявил разнообразие и частоту аллелей, высокую внутрипопуляционную генетическую изменчивость у спонтанных растений (42%) в сравнении с растениями из коллекции (26%) и умеренной изменчивостью (7%) на уровне межпопуляции. Изученная мультилокусная система хорошо дифференцирует спонтанные субпопуляции. Специфичные EST-SSR праймеры (OR09, OR10, OR13, OR14, OR27, OR64, OR75 и OR81) представляют интерес для изучения внутривидовой молекулярной изменчивости, связанной с хемотипом терпенов, и для идентификации TPS генов-кандидатов для этого вида. Библ. – 31, рис. – 3, табл. – 2.


Cuvinte-cheie:

Origanum vulgare, flora spontană, marcheri funcționali, genotipare EST-SSR, terpen-sintetaze, diversitate multilocus, Origanum vulgare, spontaneous flora, functional markers, EST-SSR genotyping, terpene synthases, multilocus diversity, Origanum vulgare, природнaя флора, функциональные маркеры EST-SSR, мультилокусное генотипирование, терпен-синтазы

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (339)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.93 MB)

Ediţia curentă

journal