Sun Home

Критическийуровень относительного содержания воды для запуска существенного увеличения содержания пролина в листьях сои в стрессовых условиях

Nivelul critic al conţinutului relativ de apă pentru declanşarea sporirii esenţiale a conţinutului de prolină în frunzele plantelor de soia la acţiunea condiţiilor stresogene.

The critical level of the relative water content for triggering the essential increase of proline content in the leaves of soybean plants under stress conditions.

Autori:

CHIRILOV ALEXANDRU, HARCIUC OLEG, BAŞTOVAIA SVETLANA, CHISTOL MARCELA

Rezumat:

Scopul lucrării constă în evidenţierea nivelului critic al valorii conţinutului relativ de apă în frunze, ce condiţionează declanşarea sporirii esenţiale a conţinutului de prolină. S-a stabilit, că pentru plantele de soia Glycine max L., conținutul de prolină liberă în frunze crește semnificativ (mai mult de 2000 ppm m.u.) cu o scădere a conținutului relativ de apă în frunze sub 75% (sporirea deficitului de apă mai mult de 25%). Conținutul de prolină liberă, ca indicator biochimic al stresului, este sensibil la niveluri de stres sever. În intervalul intermediar a conținutului relativ de apă în frunze (75-85%), modifcările conținutului de prolină liberă în ele în funcţie de acţiunea factorilor de mediu necesită investigaţii speciale.

The purpose of the paper is to highlight the critical level of the value of the relative content of the water in the leaves, which leads to the activation of the essential increase of the proline content. It has been established that for Glycine max L. soybean plants, the free proline content in leaves increases significantly (more than 2000 ppm DW) with a decrease in the relative water content in leaves below 75% (increasing the water deficit more than 25%). The free proline content, as a biochemical indicator of stress, is sensitive to severe stress levels. In the intermediate range of the relative water content in leaves (75-85%), the changes of the free proline content in them depending on the action of the environmental factors require special investigations

Цель работы состояла в выявлении критического уровня относительного содержания воды в листьях, которое вызывает существенное увеличение содержания пролина. Установлено, что для растений сои Glycine max L., содержание свободного пролина в листьях возрастает существенно (более 2000 ppm сухой массы) при снижении относительного содержания воды в листьях ниже 75% (увеличение водного дефицита листьев более 25%). Содержание свободного пролина в листьях, как биохимический показатель стресса, чувствителен к уровням сильного стресса. В промежуточной области относительного содержания воды в листьях (75-85%) изменения содержания свободного пролина в них в зависимости от действия факторов окружающей среды требуют специальных исследований.


Cuvinte-cheie:

soia, conţinutul de prolină, conţinutul relativ de apă în frunze, Soybean, proline, water relative content, соя, пролин, относительное содержание воды

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (339)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.57 MB)

Ediţia curentă

journal