Sun Home

Реестр наиболее опасных видов насекомых фауны Республики Молдова

Registrul național al celor mai periculoase specii de insecte din fauna Republicii Moldova.

National register of dangerous insect species from the Republic of Moldova

Autori:

MIHAILOV IRINA, BACAL SVETLANA, ELISOVEŢCAIA DINA, ŢUGULEA (HACINA) CRISTINA, ŞULEŞCO TATIANA, NECULISEANU ZAHARIA, MOCREAC (STAHI) NADEJDA, BUŞMACHIU GALINA, CALESTRU LIVIA, BABAN ELENA

Rezumat:

În lucrare este prezentat primul Registru național al celor mai periculoase specii de insecte din Republica Moldova, cu impact economic, ecologic și fitosanitar, care include 100 de specii de dăunători, pentru care sunt prezentate denumirea în latină şi română, poziția sistematică, aria de răspândire și modul de dăunare. Insectele sunt clasificate în 4 categorii în dependență de pericolele provocate asupra: sănătății omului și animalelor (15 specii), biocenozelor naturale (15 specii), stării fitosanitare a agroecosistemelor (53 de specii), obiectelor casnice și a produselor depozitate (17 specii).

The paper presents the first national register of the most dangerous species of insects in the Republic of Moldova with economic and ecologic impact. The list includes 100 pest species, for which the name in Latin, Romanian, systematic position, area of distribution and the mode of damage are presented. Insects are classified into 4 categories depending on the dangers represented by them to human and animal health (15 species), natural biocenoses (15 species), phytosanitary status of agroecosystems (53 species), household objects and stored products (17 species) 77 references, 1 table

В статье представлен первый национальный реестр наиболее опасных видов членистоногих Республики Молдова, их негативное влияние на экономику и экологию страны. Список включает 100 видов насекомых вредителей, для которых приводятся названия на латинском, румынском языках, их систематическое положение, ареал распространения и способы нанесения ущерба. Насекомые подразделены на 4 категории в зависимости от представляемой ими опасности для: здоровья человека и животных (15) видов, естественных биоценозов (15) видов, фитосанитарного состояния агроэкосистем (53 вида), предметов быта и продуктов, хранимых на складах (17 видов). Библ. – 77. Таб. – 1.


Cuvinte-cheie:

insecte, dăunători, prejudiciu, pericol ecologic, economic, fitosanitar, Insects, mite, Pests, damage, ecological, economic, phytosanitary hazard, насекомые, вредители, наносимый урон, экологическая, экономическая, фитосанитарная опасность

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (339)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.67 MB)

Ediţia curentă

journal