Sun Home

Здоровье и питание. Новая парадигма

Sănătatea şi alimentaţia – o nouă paradigmă

Health and food. New paradigm

Autori:

MEREUŢĂ ION, STRUTINSCHI TUDOR

Rezumat:

Noua paradigmă a sistemului de alimentaţie individual-tipologic ne obligă să soluţionăm probleme din domeniul menținerii sănătății și prevenirii bolilor cronice. Articolul conține principii complet noi ale sistemului de alimentaţie în terapia dietetică normală și funcțională, care nu au analog în practica mondială. Punerea în aplicare a principiilor elaborate de noi va conduce la menţinerea cu succes a sănătății, facilitarea utilizării mai eficiente a factorilor alimentari în prevenirea bolilor cronice.

The new paradigm of the individually-typological of nutrition system is sent to the decision of problems in area of maintenance of health and prophylaxis of chronic diseases. The article contains completely new principles of power systems in normal and functional nutrition diet therapy, which have no analogues in the world practice. Realization of the developed out principles will allow successfully managing of health, will extend possibilities and efficiency of nutritional factors in the prophylaxis of chronic diseases. 16 references.

Новая парадигма индивидуально-типологической системы питания заставляет принять решение в разработке проблемы в области поддержания здоровья и профилактики хронических заболеваний. В статье содержатся совершенно новые принципы системы питания в нормальной и функциональной диетической терапии, которая не имеет аналогов в мировой практике. Реализация разработанных нами принципов приведет к успешному управлению здоровьем, сделать более возможным и эффективным использование нутритивных факторов в профилактике хронических заболеваний. Библ. – 16.


Cuvinte-cheie:

paradigmă, alimentaţie, sănătate, principii, profilaxie, algoritme, psihosomatic, energie, metabolism, individual-tipologic, paradigm, Nutrition, health, principles, prophylaxis, algorithms, psychosomatic, energy, metabolism, individually-typological, парадигма, питание, здоровье, принципы, профилактика, алгоритмы, психосоматический, энергия, метаболизм, индивидуально-типологический

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (339)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.41 MB)

Ediţia curentă

journal