Sun Home

Основные онтогенетические особенности развития и проявления психики и психического здоровья, факторы и условия, влияющие на них

Basic ontogenetic features of the development and manifestation of the psyche and mental health, factors and conditions influencing them

Autori:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, GLIJIN ALIONA, VRABIE VALERIA, GHEORGHIU ZINAIDA, VUDU STELA, PRISEAJNIUC (VUDU) VICTORIA

Rezumat:

În articol sunt elucidate particularitățile caracteristice reacțiilor și proceselor psihice, ce determină dezvoltarea și manifestarea psihicului și sănătății psihice în diferite etape ontogenetice de creștere și dezvoltare. În total au fost descrise 13 etape, structurate în trei perioade ontogenetice, dintre care, patru etape sunt vulnerabile, patru – critice și trei – de degradare biologică și psihică precoce. Șase etape ontogenetice reprezintă cele mai eficiente în crearea și menținerea dirijată a sănătății. Psihosano-, psihodissano- sau psihopatogenitatea influenței factorilor psihogeni depinde de estimarea de către subiect a semnificației acestora pentru sine și pentru alții, de intensitatea, durata și caracterul de acțiune, și de atingerea / neatingerea rezultatului dorit. Bibl. – 17.

The main features that characterize mental reactions and processes which determine the development and manifestation of the psyche and mental health in various ontogenetic stages of growth and development of the organism are considered in the paper. A total of 13 stages were described, structured into three ontogenetic periods, four stages of which are vulnerable, four stages are critical, and three stages are of premature general biological and mental degradation. Six ontogenetic stages are the stages with the greatest potential for effective directed formation and maintenance of health. The psychosano-, psychodissano- or psychopathogenicity of the influence of psychogenic factors depends on the subject’s assessment of their significance for themselves and others, on the intensity, duration and nature of their action, and on the achievement / failure to achieve what is desired. 23 references.

В статье рассматриваются основные особенности, характеризующие психические реакции и процессы, детерминирующие развитие и проявление психики и психического здоровья в различные онтогенетические этапы роста и развития организма. Всего было описано 13 этапов, структурированных в три онтогенетических периода, из которых: четыре этапа – уязвимые, четыре этапа – критические и три этапа – преждевременной общебиологической и психической деградации. Шесть онтогенетических этапов являются этапами с наибольшими возможностями эффективного направленного формирования и поддержания здоровья. Психосано-, психодиссано- или психопатогенность влияния психогенных факторов зависит от оценки субъектом их значимости для себя и других, от интенсивности, продолжительности и характера действия и от достижения / недостижения желаемого. Библ. – 23.


Cuvinte-cheie:

psihosanocreatologie, psihic, sănătate psihică, dezvoltare ontogenetică, factori psihogeni, psychosanocreatology, psyche, mental health, ontogenetic development, psychogenic factors

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (339)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.49 MB)

Ediţia curentă

journal