Sun Home

Тестирование самородных активных углей для удаления нитрит-ионов из воды.

Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă.

Testing autochthonous active carbons for removal of nitrite ions from water.

Autori:

NASTAS RAISA, GOREACIOC TATIANA, GÎNSARI IRINA, CEBOTARI INNA, LUPAŞCU TUDOR, SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, MITINA TATIANA

Rezumat:

Consumul de apă poluată cu ioni de nitrat și nitrit influențează negativ sănătatea consumatorilor prin apariția methemoglobinemiei (în special la copii mici) și prin formarea compușilor N-nitrozo, compuși cu potențial cancerigen. Scopul lucrării a fost de a testa o serie de cărbuni activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă prin procesul de oxidare/adsorbţie în prezenţa oxigenului dizolvat din aer. Testările au fost efectuate atât pe soluție model cât și apă naturală (izvor Valea Morilor, or. Chișinău). Eficiența cărbunilor activi pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă a fost estimată prin studierea cineticii procesului, fiind monitorizată concentrația ionilor de nitrit și nitrat și valoarea pH-ului. Rezultatele obținute relevă că eficiența cărbunilor activi scade în ordinea:CA-Mox ˃CA-Mox-u ≈ CA-Nox-u ˃˃˃CA-M ≈ CA-N.

Consumption of polluted water with nitrate and nitrite ions affects adversely consumer health by the occurrence of methaemoglobinemia (especially in young children) and the formation of N-nitroso compounds with carcinogenic potential. The purpose of the paper was to test a series of local active carbons for removal nitrite ions from water through the adsorption oxidation process in the presence of dissolved oxygen. The tests were performed both on model solution and natural water (Valea Morilor spring, Chisinau). The efficiency of active carbons to remove nitrite ions from water was estimated by studying the kinetics of the process, monitoring the nitrite and nitrate ions concentration and the pH value. The obtained results revealed that the efficiency of the active carbons decreased in the order: CA-Mox ˃ CA-Mox-u ≈ CA-Nox-u ˃˃˃ CA-M ≈ CA-N

Потребление воды, загрязненной ионами нитратов и нитритов, отрицательно влияет на здоровье потребителей из-за появления метгемоглобинемии (особенно у детей младшего возраста) и образования N-нитрозосоединений, соединений с канцерогенным потенциалом. Целью работы было тестировать серии самородного активированного угля для удаления нитрит-ионов из воды в процессе окислительной адсорбции в присутствии кислорода, растворенного в воздухе. Испытания проводились как на модельном растворе, так и на природной воде (источник Валя Морилор, город Кишинев). Эффективность активированного угля для удаления нитрит-ионов из воды оценивали, изучая кинетику процесса, контролируя концентрацию нитрит- и нитрат-ионов и значение pH. Полученные результаты показывают, что эффективность использования активного угля уменьшается в следующем порядке: CA-Mox ˃ CA-Mox-u ≈ CA-Nox-u ˃˃˃ CA-M ≈ CA-N


Cuvinte-cheie:

apă naturală, cărbune activ, nitriţi, purificare, natural water, active carbon, nitrite ions, purification, природная вода, активированный уголь, нитриты, очистка

Domenii:

Chimie, Biologie

Numărul:

2 (338)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (1 MB)

Ediţia curentă

journal