Sun Home

Индекс нитрификации ионов аммония в поверхностных водах заповедника Прутул-де-Жос и болотны Хугодий Унгурь-Голошница.

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din zonele umede „Lacurile Prutului de Jos” şi „Unguri-Holoşniţa”.

The index of ammonium iones nitrification in surface water from „The Lower Prut” Reservation and the Unguri-Holoşniţa Wetland.

Autori:

SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, MOŞANU ELENA, ŢURCAN SERGIU, GOREACIOC TATIANA

Rezumat:

Indicele de Nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din Rezervaţia „Prutul de Jos” şi Zona Umedă „Unguri-Holoşniţa” denotă valori de la 20 la 100%. Prin corelarea dintre Initrif a apei din lacul Beleu şi valoarea diferitor parametri se demonstrează lipsa influenţei în proces a Ptot, cu impact mic al pH-ului şi mediu al capacităţii de autoepurare, CCO-Cr şi CBO5, iar corelarea cu conţinutul metalelor grele în apa din Zona Umedă Unguri-Holoşniţa demonstrează lipsa influenţei a Zn, impact mic având Fe şi CBO5, iar pH-ul, concentraţia Cu, Cd, şi Pb au influenţă medie, CA – mare şi CCO-Cr are impact major.

The index of ammonium ions nitrification in surface water from „The Lower Prut” Reservation and the Unguri-Holoşniţa Wetland is from 20 to 100%. The correlation between Initrif of Beleu lake water and the value of different parameters demonstrated the lack of influence of Ptot in the process, a small impact of pH and medium self-purification capacity, COD-Cr and BOD5. The correlation with heavy metal content in Unguri-Holoşniţa Wetland water demonstrated the lack of Zn influence, the small impact of Fe and BOD5, whereas pH, the concentration of Cu, Cd, and Pb have a medium impact, self-purification capacity - high influence and COD-Cr has a major impact.

Индекс нитрификации ионов аммония в поверхностных водах заповедника Прутул-де-Жос и болотных угодий Унгурь-Голошница составляет от 20 до 100 %. Корреляция между Initrif воды озера Белеу и величиной различных параметров демонстрирует отсутствие влияния в процессе Ptot, низкое влияние pH и среднее самоочищающей способности, ХПК-Cr и БПК5, а корреляция с содержанием тяжелых металлов в воде болотных угодий Унгурь-Голошница демонстрирует отсутствие влияния Zn, низкое воздействие Fe и БПК5, а также среднее влияние pH, Cu, Cd и Pb, большое влияние оказывают самоочищающая способность, а ХПК-Cr имеет основное влияние.


Cuvinte-cheie:

Indice de nitrificare, Rezervaţia «Prutul de Jos» şi Zona Umedă “Unguri-Holoşniţa”, parametrii chimici şi biochimici, nitrification index, „The Lower Prut” Reservation and Unguri-Holosnita Wetland, chemical and biochemical parameters, индекс нитрификации, заповедник Прутул-де-Жос и болотные угодья „Унгурь-Голошница”, химические и биохимические показатели

Domenii:

Geografie, Chimie

Numărul:

2 (338)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.6 MB)

Ediţia curentă

journal