Sun Home

Антиоксидантная и антимикробная активности интактных и окисленных экстактов из зеленного коммерческого чая

Activitatea antioxidantă și antimicrobiană ale extractelor intacte şi oxidate izolate din ceai verde comercial.

Antioxidant and antimicrobial activity of intact and oxidezed extracts, izolated from the commercial green tea.

Autori:

LUPAŞCU LUCIAN, ŢÎMBALIUC NINA, LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA, SLĂNINĂ VALERINA

Rezumat:

Sunt prezentate date cu privire la activitățile antioxidante, antibacteriene şi antifungice ale extractelor taninice intacte şi oxidate izolate din ceai verde comercial. S-a constatat că extractul din ceai verde manifestă o activitate antioxidantă înaltă, iar modificarea acestuia prin oxidare a contribuit la sporirea conţinutului total de grupări funcţionale acide şi creșterea activității antibacteriene (Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Erwinia amylovora, E. carotovora, Xantomonas campestris) și antifungice (Alternaria alternata, Fusarium oxysporum, F. solani). Extractul taninic oxidat din ceai verde, în concentraţiile eficiente a determinat inhibarea creşterii coloniilor și rarefierea puternică a miceliului fungilor.

Data on antioxidant, antibacterial and antifungal activities of the intact and oxidized tannin extracts, isolated from commercial green tea, are presented. Green tea extract has been found to have a high antioxidant activity, and the oxidation of the extract has helped to increase the total acid functional group content, increasing antibacterial (Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Erwinia amylovora, E. carotovora, Xantomonas campestris) and antifungal (Alternaria alternata, Fusarium oxysporum, F. solani) activities. Oxidized green tea extract in effective concentrations can inhibit colony growth and decrease fungal mycelium density.

Представлены результаты исследования антиоксидантных, антибактериальных и антигрибных активностей интактных и окисленных экстактов из коммерческого зеленого чая. Установлено, что экстракт из зеленого чая обладает высокой антиоксидантной активностью, а его окисление способствовало повышению общего содержания кислотных функциональных групп, повышению антибактериальной (Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Erwinia amylovora, E. carotovora, Xantomonas campestris) и антигрибной (Alternaria alternata, Fusarium oxysporum, F. solani) активностей. Окисленный таниновый экстракт из зеленого чая, в эффективных концентрациях, способствовал подавлению роста колоний грибов и уменьшению плотности гиф мицелия. Библ.-17, рис.-3, табл.-3.


Cuvinte-cheie:

taninuri, ceai verde, oxidare, activitate antioxidantă, Bacterii, Fungi, tannins, green tea, antioxidant activity, oxidation, Bacteria, танины, зеленый чай, антиоксидантная активность, окисление, бактерии, грибы

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (338)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (1.46 MB)

Ediţia curentă

journal