Sun Home

Влияние наночастиц наосновежелеза на рост растений вики в загрязненной трифлуралином почве.

Influența nanoparticulelor în baza fierului asupra creșterii plantelor de măzăriche (Vicia sativa) în solul poluat cu trifluralina.

The influence of iron based nanoparticles on the growth of vetch in soil polluted by trifluralin

Autori:

CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE, GUŢUL TATIANA

Rezumat:

În Republica Moldova există cel puțin 1604 zone contaminate cu poluanți organici persistenți, ce impune necesitatea elaborării măsurilor de decontaminare. Recent a fost propusă o nouă abordare în domeniul remedierii solurilor – nanobioremedierea. Se presupune, că utilizarea în comun a nano- și biotehnologiilor poate accelera ritmurile decontaminării și micșora riscurile ecologice. În lucrarea dată a fost studiată influența nanoparticulelor în baza fierului asupra creșterii măzărichei (un potențial fitoremediator) în condiţiile solului poluat cu trifluralină. Utilizarea nanofierului zerovalent și nanomagnetitei a stimulat creşterea plantei cu până la +63,4% față de martorul cu trifluralină. Rezultatele obţinute au demonstrat perspectiva implimentării practice a potențialului nanobioremediator

The Republic of Moldova has more than 1604 sites contaminated with persistent organic pollutants and is in need of efficient means of decontamination. Nanobioremediation is a new approach to soil remediation that has recently been suggested. The combined use of nanoparticles and bioremediation is hoped to be a viable way to increase the efficiency and sustainability of soil remediation. The purpose of this work was to study the influence of iron based nanoparticles on the growth of vetch (a plant with phytoremediation potential) in soil polluted by trifluralin. The tested nanoscale zerovalent iron and magnetite significantly stimulated the growth of the plant – up to +63.4% comparing to the control with trifluralin only. The obtained results demonstrated the potential efficiency of nanobioremediation in cases of soils polluted with POPs.

В Республике Молдова насчитывается не менее 1604 зон, загрязнённых стойкими органическими загрязнителями, что диктует необходимость разработки мер по очистке. Недавно был предложен новый подход в области ремедиации почв – нанобиоремедиация. Предполагается, что комбинирование нано- и биотехнологий способно существенно ускорить темпы детоксикации почв и минимизировать экологические риски. В работе была протестирована способность наночастиц на основе железа влиять на рост вики (потенциального фиторемедианта) в условиях загрязнённой трифлуралином почвы. Применение нольвалентного наножелеза и наномагнетита существенно улучшило показатели роста растения – до +63,4% к контролю с трифлуралином. Была продемонстрирована перспективность практического применения нанобиоремедиации для детоксикации загрязнённых почв. Библ.-20, рис.-2, табл.-1.


Cuvinte-cheie:

nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POP), trifluralină, poluarea solului, Măzăriche, nanobioremediation, persistent organic pollutants, trifluralin, soil pollution, Vetch, нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, трифлуралин, загрязнение почвы, вика

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (338)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.66 MB)

Ediţia curentă

journal