Sun Home

Разнообразие и адаптивные возможности воробьиных птиц в зоне экотонов «лес-луг» и близлежащих биотопов

Diversitatea și starea adaptivă a passeriformelor zonei de ecoton ”pădure-luncă” și a ecosistemelor adiacente

Diversity and adaptive possibilities of sparrow birds in the area of ecotones “forest -meadows” and nearby biotopes

Autori:

MUNTEANU ANDREI, ZUBCOV NICOLAI, BUCIUCEANU LUDMILA

Rezumat:

Lucrarea prezintă rezultatele studiilor privind avifauna zonei de ecoton, a biotopurilor forestiere și de luncă. Sunt determinați principalii indicatori ai stării faunei păsărilor în comunitățile de pădure și de luncă și ecotonii acestora, iar analiza lor comparativă se face folosind indicii diversității, uniformității, preferințelor biotopice și metodei de scalare multidimensională. S-a constatat că zona de ecoton dintre pădure și luncă joacă un rol important în menținerea statutului avifaunei, ceea ce se reflectă în valorile crescute ale indicelui diversității în comparație cu indicatorul similar în ecosistemele limitrofe. Conform indicilor de similitudine ai avifaunei biotopurilor studiate, diferă semnificativ și formează două grupuri separate: unul - biotopul de pădure, al doilea - zona de ecoton și biotopul de luncă. Aceasta se datorează, probabil, unei anumite discrepanțe între habitatele trofice și cele de protecție ale păsărilor, potențialul adaptiv al speciilor.

The paper presents the results of studies on the avifauna of ecotones of forest and meadow biotopes. The main indicators of the state of the birds’ fauna in forest and meadow communities and their ecotones were determined and their comparative analysis was given using the indices of diversity, uniformity, biotopic preference, and the method of multidimensional scaling. It was found that the ecotone zone between the forest and the meadow plays an important role in maintaining the status of avifauna, which is reflected in the higher values of the diversity index in comparison with the similar indicator in neighboring ecosystems. According to the similarity indices of the avifauna of studied biotopes, it is significantly different and forms two separate groups: the first is forest biotopes, the second is ecotone zones and meadow biotopes. This is probably due to some discrepancy between the trophic and protective habitats of birds and the adaptive potential of species.

В работе представлены результаты исследований орнитофауны экотонов лесных и луговых биотопов. Определены основные показатели состояния фауны птиц в лесных, луговых сообществах и в их экотонах и дан их сравнительный анализ с применением индексов разнообразия, выравненности, биотопической предпочтительности, а также метода многомерного шкалирования. Выяснено, что экотонная зона между лесом и лугом выполняет важную роль в поддержании статуса авифауны, что отражается в более высоких значениях иидексов разнообразия по сравнению с аналогичным показателем в соседних экосистемах. По индексам сходства авифауна изучаемых биотопов существенно различается и образует две отдельные группировки: одна – это лесные биотопы, вторая - экотонные зоны и луговые биотопы. Вероятно, это связано с некоторым несоответствием между трофическими и защитными условиями обитания птиц и адаптивным потенциалом видов. Библ. – 9, рисунков – 4, таблиц – 2.


Cuvinte-cheie:

Avifauna, biotop, ecoton, densitate, diversitate, avifauna, biotope, ecotone, bird density, bird diversity, Авифауна, биотоп, экотон, плотность птиц, разнообразие птиц

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (338)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (1.08 MB)

Ediţia curentă

journal