Sun Home

Паразитофауна вида Apodemus flavicollis в природном заповеднике «Плаюл Фагулуй» Республики Молдова

Parazitofauna la Apodemus flavicollis din rezervația naturală „Plaiul Fagului” a Republicii Moldova.

Parasitofauna of Apodemus flavicollis from natural reserve „Plaiul Fagului” of the Republic of Moldova.

Autori:

CHIHAI OLEG, ERHAN DUMITRU, NISTREANU VICTORIA, TĂLĂMBUŢĂ NINA, LARION ALINA, RUSU ŞTEFAN, ZAMORNEA MARIA, MELNIC GALINA

Rezumat:

Cercetările s-au efectuat în Rezervaţia „Plaiul Fagului” în perioada mai-iunie 2015. Au fost capturați în total 23 indivizi de rozătoare mici din 3 specii (Apodemus flavicollis, A. sylvaticus, A. agrarius). Pentru studiul parazitologic au fost selectați 15 indivizi de A. flavicollis, care s-au dovedit a fi cei mai abundenți (65,2%). Structura taxonomică a helmintofaunei la specimenele investigate se încadrează în 3 clase, 6 familii, 7 genuri şi 8 specii. Diversitatea invaziilor parazitare este reprezentată de 4 specii din clasa Cestoda, 3 specii din clasa Secernentea și 1 specie din clasa Adenophorea. Din totalul de 8 specii parazitare constatate, 2 sunt cu impact zoonotic (Syphacia stroma, S. obvelata). Nivelul sporit de infestare se datorează faptului că speciile din încrengătura Nematoda sunt geohelminți

The research was carried out in the Plaiul Fagului Reserve between May and June 2015. A total of 23 small rodents of three species (Apodemus flavicollis, A. sylvaticus, A. agrarius) were captured. For the parasitological study, 15 individuals of A. flavicollis were selected, which proved to be the most abundant (65.2%). The taxonomic structure of helminth fauna in the investigated specimens falls into 3 classes, 6 families, 7 genera and 8 species. The diversity of parasitic invasions is represented by 4 species of the class Cestoda, 3 species of class Secernentea and 1 species of the class Adenophorea. Out of the total of 8 registered parasite species, two species have zoonotic impact (Syphacia stroma, S. obvelata). The higher level of infestation is due to the fact that Nematoda species are geohelminths.

Исследование проводилось в заповеднике Плайул Фагулуи в период с мая по июнь 2015 года. Всего было поймано 23 мелких грызунов из 3 видов (Apodemus flavicollis, A. sylvaticus, A. agrarius). Для паразитологического исследования были отобраны 15 особей A. flavicollis, которые оказались наиболее многочисленными (65,2%). Таксономическая структура гельминтофауны в исследованных экземплярах делится на 3 класса, 6 семейств, 7 родов и 8 видов. Разнообразие паразитических инвазий представлено 4 видами класса Cestoda, 3 видами класса Secernentea и 1 видом класса Adenophorea. Из 8 выявленных видов паразитов 2 являются зоонозными (Syphacia stroma, S. obvelata). Более высокий уровень заражения связан с тем, что виды нематод являются геогельминтами. Библ. 32, табл. 3


Cuvinte-cheie:

rozătoare mici, parazitofauna, rezervație, biotop silvic, ecoton, geohelminți, parasitic fauna, Small rodents, reserve, forest biotop, ecotone, geohelminths, паразитофауна, мелкие грызуны, заповедник, лесной биотоп, экотон, геогельминты

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (338)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.58 MB)

Ediţia curentă

journal