Sun Home

Квантификация биохимических и продуктивных показателей фазан зараженных эктопаразитами

Cuantificarea unor indici biochimici și productivi la fazanii infestați cu ectoparaziţi.

Quantification of biochemical and productive indices at pheasants infested with ectoparasites

Autori:

TODERAŞ ION, ZAMORNEA MARIA, RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, SAVIN ANATOLIE, CHIHAI OLEG, GLIGA OLESEA, BOTNARU NICOLAI, GOLOGAN ION, PORCESCU MIHAIL

Rezumat:

În scop de identificare a asociaţiilor de ectoparaziţi la fazani, în perioada anilor 2011-2017, s-au efectuat cercetări parazitologice în diverse biotopuri naturale şi antropizate ale Republicii Moldova şi s-a stabilit, că acestea dispun de o structură a poliparazitismului malofagian constituită din 3 specii specifice (Cuclotogaster cinereus,Goniocoteschrysocephalus,Goniodes colchici) şi 5 specii comune păsărilor domestice din Republica Moldova (Eomenacanthus stramineus, Menopon gallinae, Goniocotes gallinae, Goniodes dissimilis, Lipeurus caponis). De asemenea, au fost înregistrate 2 specii de purici comune pentru găini, curci, bibilici (Ceratophylus gallinae, Ceratophylus hirundinis) şi 2 specii de acarieni gamazizi comune atât pentru păsările sălbatice, cât şi pentru cele domestice (Dermanyssus gallinae, Dermanyssus hirundinis).Rezultatele studiului biochimic al loturilor de fazani a pus în evidenţă devieri ale metabolismului proteic, exprimate prin sporirea cantităţii de proteină totală cu 18,2%, a γ-globulinelor cu 26,6%, urmată atât de diminuarea cantităţii albuminelor, fracţiilor globulinelor (α, β), cât şi a ionilor de Ca2+ de 2 ori înregistrată la lotul de fazani infestați comparativ cu cel liber de ectoparaziți. Infestarea fazanilor cu ectoparaziţi (malofagi, purici, acarieni gamazizi) determină o reducere a masei corporale a acestora în lotul infestat netratat cu 228,0 g pe parcurs de 36 zile în raport cu păsările din lotul tratat.

In order to identify the associations of ectoparasites in pheasants, during the years 2011-2017, parasitological investigations were performed in various natural and anthropogenic biotopes of the Republic of Moldova revealing malophagic polyparasitism consisting of 3 specific species (Cuclotogaster cinereus, Goniocotes chrysocephalus, Goniodes colchici) and 5 poultry common species in the Republic of Moldova (Eomenacanthus stramineus, Menopon gallinae, Goniocotes gallinae, Goniodes dissimilis, Lipeurus caponis). There were recorded also 2 common flea species for hens, turkeys, guinea fowl (Ceratophylus gallinae, Ceratophylus hirundinis), and 2 species of common gamasid mites for both wild and domestic birds (Dermanyssus gallinae, Dermanyssus hirundinis). The results of biochemical study of pheasant lots revealed deviations of protein metabolism, expressed by increasing the total protein content by 18.2%, γ-globulins by 26.6%, followed by both the decrease in the amount of albumin, globulin fractions (α, β), as well as Ca2+ ions twice recorded in the group of infected pheasants compared to those free of ectoparasites. Infestation of pheasants with ectoparasites (malophagus, fleas, gamasid mites) results in a reduction of their body mass in the untreated infested group by 228.0 g over 36 days compared to birds in the treated group.

Для выявления ассоциаций эктопаразитов у фазан в течение 2011–2017 годов были проведены паразитологические исследования в различных природных и антропогенных биотопах Республики Молдова. Было установлено, что полипаразитизм малофагов состоит из 3-х специфических видов (Cuclotogaster cinereus, Goniocotes chrysocephalus, Goniodes colchici) и других 5 видов (Eomenacanthus stramineus, Menopon gallinae, Goniocotes gallinae, Goniodes disisisis, Lipeurus caponis), распространенных в птицеводстве в Республике Молдова. Были также зарегистированны два общих распространенных вида блох для кур, индеек, цесарок (Ceratophylus gallinae, Ceratophylus hirundinis) и 2 вида гамазовых клещей (Dermanyssus gallinae, Dermanyssus hirundinis) общих как для диких, так и для домашних птиц. Результаты биохимического исследования выявили отклонения белкового обмена, выражающиеся в увеличении общего содержания белка на 18,2%, γ-глобулинов на 26,6% с последующим уменьшением количества альбумина, фракций глобулина (α, β ), а также ионы Ca2+ в группе инфицированных фазанов по сравнению с неинфицированными эктопаразитами фазанами. Заражение фазанов эктопаразитами (малафагами, блохами, гамазовыми клещами) приводит к снижению массы тела птиц в необработанной инфицированной группе на 228,0 г в течение 36 дней, по сравнению с птицами в обработанной группе.


Cuvinte-cheie:

fazani, ectoparazitofaună, indici biochimici, acarieni gamazizi, purici, metabolism, faună parazitară, pheasants, ectoparasitofauna, biochemical indices, gamasid mites, fleas, metabolism, parasitic fauna, фазаны, эктопаразитофауна, биохимические показатели, гамазовые клещи, блохи, метаболизм, паразитическая фауна

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (338)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (1.06 MB)

Ediţia curentă

journal