Sun Home

Оценка Уровня Экспрессии Генов Кодирующих Аскорбатпероксидазы (APX1 И APX3) у Helianthus аnnuus L. на фоне зараженния c Orobanche сumana WALLR.

Nivelul transcripțional al ascorbat peroxidaxelor (APX1 și APX3) la Helianthus annuus L. infestat cu Orobanche cumana WALLR.

Transcriptional activity of ascorbate peroxidase (APX1 AND APX3) in Helianthus annuus L. infected with Orobanche cumana WALLR.

Autori:

TABĂRĂ OLESEA

Rezumat:

Floarea-soarelui este una dintre cele mai valoroase culturi cultivate pe teritoriul Republicii Moldova. Un factor nefavorabil pentru productivitatea acesteia o reprezintă agentul patogen Orobanche cumana, care se hrănește pe contul gazdei. În pofida unui număr mare de studii realizate, pentru înțelegerea mecanismelor de interacțiune dintre patogen și gazdă o mulțime de aspecte rămân a fi necunoscute și necesită înțelegerea pe deplin a proceselor biologice și rețelelor de reglare a căilor metabolice care stau la baza activării mecanismelor defensive. Analiza profilului de expresie a genelor APX1 și APX3 privind mecanismele imediate de apărare (pre-atașament) și a celor de apărare activă și adaptare (post-atașament și post-haustoriale) la două genotipuri rezistente și unul sensibil a pus în evidență legități diferite de funcționalitate a acestor transcripți prin modificări oscilatorii de sporire și diminuare a expresiei doar la două genotipuri PR64LE20 și Performer.

Sunflower is one of the most valuable crops grown on the territory of the Republic of Moldova. An unfavorable factor for its productivity is the holoparasite Orobanche cumana. Despite a large number of studies conducted to understand pathogen-host interaction mechanisms, many aspects remain unknown and require full understanding of biological processes and metabolic pathway regulation networks that activate defensive mechanisms. Analysis of APX1 and APX3 gene expression profile on the immediate (pre-attachment) and active defense and adaptation mechanisms (post-attachment and post-haemorrhage) in two resistant and one susceptible genotypes revealed different regularities in transcripts patterns by oscillatory modifications of expression, increasing and decreasing only in two genotypes (PR64LE20 and Performer).

Подсолнечник является одной из наиболее ценных культур, выращиваемых на территории Республики Молдова. Неблагоприятным фактором для его продуктивности является патоген Orobanche cumana, который питается за счет хозяина. Несмотря на большое количество исследований, проведенных для понимания механизмов взаимодействия патоген-хозяин, многие аспекты остаются неизвестными и требуют полного понимания биологических процессов и сетей регуляции метаболического пути, которые активируют защитные механизмы. Анализ профиля экспрессии генов APX1 и APX3 при механизмах немедленной защиты (до прикрепления) и активной защитной реакций и адаптации (после прикрепления и после формирования гаустория) в двух резистентных и одном чувствительном генотипам выявил разные закономерности функциональности этих транскриптов путем колебательных модификаций в сторону увеличения и снижения экспрессии только для двух генотипов PR64LE20 и Performer.


Cuvinte-cheie:

floarea-soarelui, lupoaie, expresie relativă, gene APX, sunflower, broomrape, APX genes, подсолнечник, заразиха, гены APX

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (338)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.75 MB)

Ediţia curentă

journal