Sun Home

Влияние биостимулятора реглалг на реакцию растений огурца (Cucumis sativus L.) на тепловой шок

Influenţa biostimulatorului Reglalg asupra reacţiei plantulelor de castravete (Cucumis sativus L.) la şocul termic.

Influence of biostimulator Reglalg on the reaction of cucumber (Cucumis sativus L.) plants to heat shock

Autori:

CAUŞ MARIA, DASCALIUC ALEXANDRU

Rezumat:

Factorii de stres abiotic, inclusiv temperaturile ridicate, afectează creșterea și dezvoltarea plantelor, determinate în principal de leziuni oxidative. În acest studiu a fost realizată tratarea seminţelor de castravete cu biostimulatorul Reglalg. Seminţele proaspăt germinate au fost supuse şocului termic (ŞT) cu temperatura de 430C. Aplicarea ŞT provoacă inducerea stresului oxidativ, efectele căruia au fost testate, apreciind starea plantulelor în vârsta de 4 zile. Efectele ŞT s-au manifestat prin reprimarea proceselor de creştere şi acumulare a biomasei plantulelor, precum şi prin valorile parametrilor, ce caracterizează stresul oxidativ. În extractele din rădăcini a fost observată sporirea activităţii catalazei, conținutului di-aldehidei malonice (DAM), conţinutului total de polifenoli şi flavonoide. Tratarea seminţelor înainte de germinare cu biostimulatorul Reglalg a condiţionat activarea semnificativă a proceselor de creștere şi acumulare a biomasei plantulelor, determinată în vârstă de 4 zile. A fost stabilit, că rădăcinile plantulelor obţinute din seminţe tratate cu preparatul Reglalg manifestă o toleranţă sporită faţă de ŞT. Biostimulatorul Reglalg influenţează benefic procesele de detoxifiere a SRO provocate de ŞT, datorită modulării activităţii componentelor sistemului antioxidant de protecţie.

Abiotic stress factors, including high temperatures, affect the growth and development of plants, mainly by induction of oxidative lesions. In this study, treatment of cucumber seeds with biostimulator Reglalg was performed. Freshly germinated seeds were subjected to heat shock (HS) at temperature 43°C. Applying HS causes induction of oxidative stress, the effects of which have been tested by assessing the state of 4-day old plants. The damaging effects of HS were manifested by the suppression of the processes of growth and accumulation of plant biomass, as well as by the parameters which characterize the influence of oxidative stress. Under the influence of HS, catalase activity, malondialdehyde (MDA) content, total polyphenols and flavonoid content were increased. Seed treatment prior germination with the solution of biostimulant Reglalg has conditioned the significant activation of plant growth and biomass accumulation of 4-day old plants. Roots of seedlings obtained from seeds treated with solution of Reglalg exhibit increased tolerance to HS. The biostimulator Reglalg has beneficial effects on the processes of scavenging the reactive oxygen species induced by HS, due to the modulation of the activity of components of antioxidant protection system.

Абиотические стрессовые факторы, включая высокие температуры, воздействуют на рост и развитие растений, вызывая повреждения за счет неконтролируемых окислительных реакций. В наших исследованиях проводили обработку семян огурца биостимулятором Реглалг. Проросшие семена были подвергнуты тепловому шоку (ТШ) при температуре 43°С. Воздействие ТШ вызывало индукцию окислительного стресса, эффекты которого были протестированы, оценивая состояние 4-дневных растений. Эффекты ТШ проявлялись в подавлении процессов роста и накопления биомассы растений, возрастании параметров, характеризующих окислительный стресс. В экстрактах из корней наблюдалось увеличение активности каталазы, содержания малонового диальдегида (МДА), общего содержания полифенолов и флавоноидов. Обработка семян перед прорастанием биостимулятором Реглалг обусловила активацию процессов роста и аккумуляции биомассы 4-дневных растений. Было установлено, что корни проростков, полученных из семян, обработанных Реглалгом, проявляют повышенную толерантность к ТШ. Биостимулятор Реглалг оказывает благотворное влияние на процессы детоксификации активных форм кислорода, вызванных ТШ, посредством модуляции активности компонентов системы антиоксидантной защиты. Библ. – 29, рис.-7.


Cuvinte-cheie:

Cucumis sativus L., plantule, rădăcini, şocul termic, di-aldehida malonică, polifenoli, flavonoide, activitatea catalazei, biostimulatorul Reglalg, Cucumis sativus L., roots, heat shock, malondialdehyde, polyphenols, flavonoids, catalase activity, biostimulator Reglalg, Cucumis sativus L., корни, тепловой шок, Малоновый диальдегид, полифенолы, флавоноиды, активность каталазы, биостимулятор Reglalg

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (338)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (1.92 MB)

Ediţia curentă

journal