Sun Home

Телемедицина: экономическое и социальное воздействие

Telemedicina: impactul economic şi social.

Telemedicine: the economic and social impact.

Autori:

BOTNARU NICOLAI

Rezumat:

Introducerea telemonitorizării în serviciile de sănătate va schimba relaţia dintre medic și pacient. Din punct de vedere social serviciile de telemedicină vor duce la îmbunătățirea calității vieții, a fluxului de lucru în clinică/spital, la reducerea ratei de spitalizare și a numărului de complicații și rezultate negative, la corecția de urgență a parametrilor vitali esențiali ai corpului uman, precum și a informații extinse despre starea pacientului, prevenirea secundară a bolilor și diagnosticarea precoce a acestora. Din punct de vedere economic, monitorizarea la distanță este mai avantajoasă deoarece costul implementării este mai mic decât efectul economic prevăzut datorită reducerii cererilor de îngrijire medicală. Totodată va avea acces sporit la îngrijirea medicală a populației care trăieşte în regiuni îndepărtate geografic, zone rurale, a pacienților cu handicap, precum și a pacienților cu boli cronice.

The introduction of telemonitoring in health services will change the relationship between physician and patient. From a social point of view, telemedicine services will improve the quality of life, the workflow in the clinic/hospital, the reduction of hospitalization rate and the number of complications and negative results, the urgent correction of essential vital parameters of the human body, as well as extensive information on the patient’s condition, secondary disease prevention and early diagnosis. From an economic point of view, remote monitoring is more advantageous, because the cost of implementation is lower than the economic effect foreseen due to reduced demand for health care. At the same time, it will have increased access to health care for populations living in geographically remote areas, rural areas, disabled patients, and patients with chronic illnesses.

Внедрение телемониторинга в службах здравоохранения изменит отношения между врачом и пациентом. С социальной точки зрения, телемедицинские услуги улучшат качество жизни, рабочий процесс в клинике / больнице, сократят количество госпитализаций, количество осложнений и отрицательных результатов, срочную коррекцию важнейших жизненно важных параметров организма человека, а также обширную информацию о состоянии пациента, профилактике вторичных заболеваний и ранней диагностике. С экономической точки зрения дистанционный мониторинг является более выгодным, поскольку стоимость внедрения ниже, чем экономический эффект, предусмотренный из-за снижения спроса на медицинскую помощь. В то же время он расширит доступ к медицинской помощи для населения, проживающего в географически отдаленных районах, сельских районов, пациентов с ограниченными возможностями и пациентов с хроническими заболеваниями. Библ. – 62.


Cuvinte-cheie:

Servicii de telemedicină, impact economic, impact social, telemonitorizare, maladii cardiovasculare (BCV), maladii respiratorii, Hipertensiune arterială (HTA), telemedicine services, Economic impact, social impact, telemonitoring, cardiovascular diseases (CVD), respiratory diseases, hypertension (HTA), телемедицинские услуги, экономическое воздействие, социальное воздействие, телемониторинг, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), респираторные заболевания, гипертония (ГТА)

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (338)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.49 MB)

Ediţia curentă

journal