Sun Home

Проблема психического здоровья и научные основы ее решения (Лекция на пленарном заседании пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)

The problem of mental health and the scientific basis of its solution (Lecture at the plenary meeting of the Fifteenth International Interdisciplinary Congress «Neuroscience for Medicine and Psychology»).

Autori:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, GLIJIN ALIONA, FURDUI VLADA, VRABIE VALERIA

Rezumat:

În articol este abordată problema sănătății psihice și rolul ei în dezvoltarea economiei, culturii, tehnicii, tehnologiilor, organizarea interacțiunii dintre persoane, precum și în evoluția Homo sapiens în Homo santoscreatimus. Problema sănătății psihice este una din cele mai actuale probleme, fapt confirmat de pronosticul OMS și de rezultatele cercetărilor Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie prin sporirea incidenței tulburărilor psihice și degradarea psihică prematură. De asemenea sunt descriși factorii sanogeni și dissanogeni ce influențează sănătatea psihică; factorii cu acțiune psihosanogenă și psihodissanogenă asupra modulării manifestării componentelor neuropsihice ale sănătății psihice; cei mai reprezentativi indicatori privind determinarea reacțiilor psihice sano-, dissano- și patogene care formează sănătatea mentală; nivelul de exteriorizare a sănătății psihice și este prezentată o structurare a sănătății psihice conform grupelor neuropsihice funcționale.

The paper refers to the problem of mental health and its role in the development of economy, culture, technics, technologies, organization of interaction among people, as well as the evolution of Homo sapiens into Homo santoscreatimus. The problem of mental health is one of the most topical problems. This fact is confirmed by the WHO prognosis and the results of the research of the Institute of Physiology and Sanocreatology by the prevalence of psychic disorders and premature mental degradation. There are also described the sanogenic and dissanogenic factors that influence mental health, the factors with psychosanogenic and psychodissanogenic action on the modulation of manifesting the neuropsychic components of mental health. The most representative indicators regard to the determination of sano-, dissano- and pathogenic psychic reactions that form mental health, the level of exteriorization of mental health. It is also presented a structuring of mental health according to the functional neuropsychic groups.

В статье рассматривается проблема психического здоровья и его роль в развитии экономики, культуры, техники, технологий, взаимоотношения людей, а также в эволюции Homo sapiens в Homo santoscreatimus. Проблема психического здоровья является одной из наиболее актуальных проблем, что подтверждается прогнозом ВОЗ и результатами исследований Института физиологии и санокреатологии, обусловленными увеличением частоты психических расстройств и преждевременной психической деградации. Также описаны саногенные и диссаногенные факторы, которые влияют на психическое здоровье; факторы с психосаногенным и психодиссаногенным влиянием на модуляцию проявления нейропсихических компонентов психического здоровья; наиболее репрезентативные индикаторы, касающиеся определения сано-, диссано- и патогенности психических реакций, формирующих психическое здоровье; уровень экстериоризации психического здоровья и структурирование уровней психического здоровья по нейропсихическим функциональным группам. Библ. – 12. Таб. – 3, рис. – 6.


Cuvinte-cheie:

sănătate psihică, sanocreatologie, psihosanocreatologie, psihosanofenomenologie, nivel individual de sănătate psihică, factor sanogen, factor dissanogen, mental health, sanocreatology, psychosanocreatology, psycho-sanophenomenology, individual level of mental health, sanogenic factor, dissanogenic factor, психическое здоровье, санокреатология, психосанокреатология, психосанофеноменология, индивидуальный уровень психического здоровья, саногенный фактор, диссаногенный фактор

Domenii:

Psihologie

Numărul:

2 (338)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (3.49 MB)

Ediţia curentă

journal