Sun Home

Индекс нитрификации ионов аммония в поверхностных водах лесного массива Хыржаука

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din ocolul sivic Hârjauca.

The index of ammonium ions nitrification in surface water from Hirjauca forest district

Autori:

SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, MOŞANU ELENA, LOZAN RAISA, ŢURCAN SERGIU

Rezumat:

Calculul Indicelui de Nitrificare a apelor de suprafaţă din Ocolul Silvic Hârjauca denotă valori de la 8 la 100% cu valori mai mari în luna octombrie, motivul fiind dezvoltarea în timpul cald a biotei necesare nitrificării. Corelarea Initrif cu CBO5, conţinutul ionilor de clor şi sulfat practic lipseşte (r2=0,0055; 0,0078 şi 0,012), iar cu mineralizarea (r2=0,0949), duritatea (r2=0,1293), capacitatea de autoepurare (r2=0,1731) şi indicele de poluare a apei (r2=0,1853) este pozitivă de valoare mică, influenţa procesului fiind neesenţială. Cu CCO-Cr al apelor Indicele de nitrificare corelează negativ, deci substanţele chimic degradabile inhibă procesul de nitrificare (r2=0,1955).

The Calculation of the Nitrification Index for Surface Water from Harjauca Forest District denotes values from 8 to 100% with higher values in October, the reason being the warming of the required nitrification biotope. Correlation of Initrif with CBO5, the content of chlorine and sulphate ions is practical absent (r2 = 0,0055, 0,0078 and 0,012) and with mineralization (r2=0,0949), hardness (r2=0,1293), self-purification capacity (r2 = 0,1731) and the water pollution index (r2 = 0,1853) is positive of low value, the influence of the process being insignificant. With CCO-Cr of water the nitrification index correlates negatively, so chemical degradable substances inhibit the nitrification process (r2 = 0,1955). 15 references, 3 figures, 2 tables

Расчеты индекса нитрификации поверхностных вод в лесном массиве Хыржаука показывают значения от 8 до 100% с наиболее высокими значениями в октябре месяце, причиной чего является развитие в теплое время биотопа необходимого для нитрификации. Корреляция Initrif с БПК5, содержанием хлор- и сульфат-ионов практически отсутствует (r2= 0,0055, 0,0078 и 0,012) и с минерализацией (r2 = 0,0949), жесткостью (r2= 0,1293), способностью самоочищения (r2=0,1731) и индексом загрязнения воды имеет низкое значение (r2=0,1853), значит влияние незначительно на процесс. С ХПК-Cr воды Индекс нитрификации коррелирует отрицательно, значит химически разлагаемые вещества ингибируют процесс нитрификации (r2 = 0,1955). Библ. 15, рис. 3, таблицы 2.


Cuvinte-cheie:

Indice de nitrificare, Ocolul Silvic Hârjauca, starea ecologică, parametrii chimici şi biochimici, index of nitrification, Harjauca Forest District, ecological state, chemical and biochemical parameters, индекс нитрификации, лесной массив Хыржаука, экологическое состояние, химические и биохимические параметры

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (337)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.62 MB)

Ediţia curentă

journal