Sun Home

Разнообразие наземных животных ландшафтного заповедника Добруша

Diversitatea speciilor de animale terestre din rezervația peisagistică Dobrușa.

Diversity of terrestrial animal species from landscape reserve Dobrușa

Autori:

NISTREANU VICTORIA, BUŞMACHIU GALINA, ŢURCAN VLADIMIR, LARION ALINA

Rezumat:

Cercetările au fost efectuate în Rezervația peisagistică Dobrușa în baza materialelor colectate în perioada 1990-2017. În rezervație și pe teritoriile adiacente au fost identificate 72 specii de nevertebrate: 44 specii de colembole din 34 de genuri și 13 familii; 28 specii de insecte, din 18 familii și 6 ordine. Vertebratele terestre au fost reprezentate de 11 specii de amfibieni, 8 specii de reptile, 69 specii de păsări și 40 specii de mamifere. Fauna terestră din rezervație include numeroase specii rare incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova: 8 specii de insecte, 8 specii de amfibieni, 3 specii de reptile, 8 specii de păsări și 10 specii de mamifere. Rezervația peisagistică Dobrușa reprezintă o zonă de importanță deosebită pentru conservarea diversității biologice, iar cercetările necesită a fi continuate.

The studies were conducted in Landscape Reserve Dobrușa based on the material collected in area for several years and during the field trips performed in 2016-2017. In the reserve and on the adjacent territories 72 species of invertebrates have been identified: 44 species of collembolans from 34 genera and 13 families, and 28 species of insects from 18 families and 6 orders. The terrestrial vertebrates were represented by 11 amphibian species, 8 reptile species, 69 species of birds and 40 species of mammals. The terrestrial fauna of the reserve includes many rare species listed in the Red Book of the Republic of Moldova: 8 species of insects, 8 amphibian species, 3 reptile species, 8 bird species and 10 species of mammals. Landscape Reserve Dobrușa is of great importance for the conservation of biodiversity and the studies must continue. 18 references, 2 figures, 1 table

Фаунистические исследования наземных животных были проведены в ландшафтном заповеднике Добруша. Работа основана на коллекции насекомых собранных в течение длительного периода и полевые сборы 2016-2017 гг. В заповеднике и на прилегающих территориях выявлено 72 вида беспозвоночных: 44 вида коллембол относящихся к 34 родам и 13 семействам, а также 28 видов насекомых из 18 семейств и 6 отрядов. Наземные позвоночные были представлены 11 видами земноводных, 8 видами рептилий, 69 видами птиц и 40 видами млекопитающих. Наземная фауна заповедника включает многочисленные редкие виды, занесенные в Красную книгу Республики Молдова: 8 видов насекомых, 8 видов земноводных, 3 вида рептилий, 8 видов птиц и 10 видов млекопитающих. Таким образом, ландшафтный заповедник Добруша, является территорией особой значимости для сохранения биологического разнообразия животных, изучение которых считаем целесообразным продолжить и в дальнейшем. Библ. 18, рис. 2, табл. 1


Cuvinte-cheie:

rezervaţie peisagistică, colembole, insecte, vertebrate terestre, diversitate, specii rare, landscape reserve, collembolans, Insects, terrestrial vertebrates, diversity, rare species, ландшафтный заповедник, коллемболы, насекомые, наземные позвоночные, Разнообразие, редкие виды

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (337)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (1.11 MB)

Ediţia curentă

journal