Sun Home

Активность супероксид дисмутазы у подсолнечника на фоне зараженния заразихой

Activitatea superoxid dismutazelor la plantele de floarea-soarelui infestate artificial cu lupoaie.

Superoxide dismutase activity in sunflower artificially infested with broomrape

Autori:

TABĂRĂ OLESEA

Rezumat:

Infestarea plantelor de floarea-soarelui cu lupoaie induce producerea de specii reactive de oxigen ca rezultat al procesului de penetrare a țesuturilor radiculare și determină sporirea activității enzimei superoxid dismutazei (SOD). În acest context, scopul cercetărilor în studiul de față a prezentat analiza activității enzimei SOD la genotipurile rezistente și sensibile cultivate în lipsa infestării (martor) și pe fondal de infestate artificială cu semințe de lupoaie, în dinamică temporală, în funcție de etapele de dezvoltare a patogenului. Atât la plantele martor cât și la cele expuse stresului s-a constatat o tendință de reducere a activității enzimatice până la etapele de 21-35 zile, următă de sporirea acestui parametru până la fazele finale ale cultivării. Genotipurile sensibile s-au caracterizat printr-un stres oxidativ extins pe toată perioada de dezvoltare a patosistemului, pe când la genotipurile rezistente, activitatea enzimei SOD a prezentat valori crescute în raport cu martorul la ultimele etape de cultivare pe fondal de infestare.

Infestation of sunflower plants with broomrape induces the production of reactive oxygen species as a result of root tissue penetration and increases the activity of superoxide dismutase enzymes (SOD). In this context, the purpose of this research consists of the analysis of SOD enzyme activity in resistant and susceptible genotypes cultivated in the absence (control) and presence of broomrape infestation in temporal dynamics depending on the pathogen developmental stages. Both in control and stressed plants, the activity of SOD tended to be reduced until 21-35 days of cultivation, after that this parameters increased Sensitive genotypes have been characterized by an oxidative stress extended during all the period of pathosystem development, while resistant genotypes al the last stages of cultivation on the background of infestation shown increased values of SOD activity comparative to the control. 19 references, 2 figures.

Заражение растений подсолнечника заразихой и проникновение паразита в корневую ткань растения определяет выработку активных форм кислорода и соответственно повышение активности ферментов супероксид дисмутазы (СОД). В связи с этим, целью исследования данной статьи было изучение активности ферментов СОД у устойчивых и восприимчивых генотипов на фоне инфекции заразихой и в отсутствие инфекций (контроль), во временной динамике, на разные этапы развития патогена. Согласно результатом исследований активности СОД в контрольных и опытных образцах, была выявлена тенденция к понижению активности до 21-35 дня развития во всех образцах, на следующих этапах развития патогена этот показатель повышался. Чувствительные генотипы на протяжении всего периода развития патосистемы характеризовались окислительным стрессом, а у устойчивых генотипов активность фермента СОД было выше по сравнению с контролем на последних стадиях культивирования. Библ. – 19, рис. - 2.


Cuvinte-cheie:

floarea-soarelui, lupoaie, activitate enzimatică, подсолнечник, заразиха, Ферментативная активность, sunflower, broomrape, enzymatic activity

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (337)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.54 MB)

Ediţia curentă

journal