Sun Home

Роль родительского фактора в формировании и проявлении некоторых  количественных признаков у пшеницы (Triticum aestivum L.)

Rolul factorului parental în formarea şi manifestarea unor caractere cantitative la grâu (Triticum aestivum L.).

The role of parental factor in manifestation of quantitative traits in wheat (Triticum aestivum L.)

Autori:

LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA

Rezumat:

S-a contatat că componenții de hibridare influențează capacitatea de prindere a boabelor în cadrul încrucișărilor simple și retroîncrucișărilor la grâul comun. Analiza de regresie multiplă a stabilit că numărul boabelor per spic și greutatea unui bob dețin cea mai mare contribuție în formarea masei bobului per spic, iar genitorul matern și patern influențează semnificativ aportul acestor subcomponenți în productivitatea spicului. Părintele matern are un rol decisiv pentru greutatea bobului. Combinațiile aflate în studiu s-au diferențiat în ceea ce privește aportul formelor parentale pentru numărul de boabe și masa boabelor per spic, însă în cadrul combinațiilor particulare părintele decisiv pentru ambele caractere a fost comun. S-a constatat că factorul parental influențează nivelul și capacitatea de transmitere ereditară a caracterelor analizate, dar și rata de obținere a segreganților valoroși.

It was established that hybridization components influence the binding of grains in the simple crosses and back-crossings. The multiple regression analysis determined that the number of grains per spike and the weight of one grain had the largest contribution to the formation of the grain mass per spike, and the maternal and paternal genitor significantly influences the contribution of these sub-components to the productivity of the spike - the mass of the grains per spike. The maternal parent has a decisive role for the weight of the grain. The combinations in the study varied in terms of the contribution of parental forms to the number of grains and grain mass per spike, but in the particular combinations the decisive parent for both characters was common. By calculating the degree of dominance at F1 hybrids, the degree and frequency of transgressions in the F2 segregation populations, it was found that the parental factor influences the level and capacity of hereditary transmission, but and the rate of obtaining valuable segregans.

Было установлено, что родительские формы существенно влияют на степень завязываемости пшеницы при реципрокных и возвратных скрещиваниях. Множественным регрессионным анализом выявлено, что, наибольшее значение при формировании массы зерен одного колоса имеют количество последних и вес одного зерна, при этом материнская и отцовская формы гибридного растения значительно влияют на вклад субкомпонентов в продуктивность колоса. Наибольшее значение для веса одного зерна имеет материнский генотип. Изученные комбинации отличались по вкладу родительских форм в количестве зерен в колосе и массе зерна с одного колоса, однако в пределе отдельной комбинации решающий родитель был общим. Вычислением степени доминирования у гибридов F1, степени и частоты трансгрессий в расщепляющихся популяций F2 было выявлено, что родительские формы влияют на наследуемость изученных признаков и на долю выхода ценных сегрегантов. Библ.-17, рис-2, табл.-5.


Cuvinte-cheie:

grâu, grad de dominaţie, efectul reciprocităţii, transgresii, factor parental, hibrizi, capacitate de legare, elemente de productivitate., degree of domination, reciprocity effect, transgressions, parental factor, Hybrids, fertility capacity, productivity elements, Пшеница, степень доминирования, реципрокный эффект, трансгрессии, родительский фактор, Гибриды, степень завязываемости, Элементы продуктивности

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (337)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.77 MB)

Ediţia curentă

journal