Sun Home

Потенциал хранения образцов льна (Linum usitatissimum L.) как индикатор их жизнеспособности при консервации ex situ

Storage potential of flax accessions (Linum usitatissimum L.) as an indicator of their viability under ex situ conservation

Autori:

CORLĂTEANU LIUDMILA, CUȚITARU DOINA, GANEA ANATOLIE

Rezumat:

Utilizarea testului privind îmbătrânirea accelerată (ÎA) a semințelor permite de a determina particularitățile genotipice ale mostrelor din colecția de in și de a le repartiza în grupe în dependență de capacitatea potențială de păstrare a viabilității lor după acțiunea factorilor de stres (condițiile ÎA a semințelor de in: temperatura ridicată - 42-43оС și umeditatea de 90-100%, expoziția -72 de ore). Determinarea parametrilor morfo-fiziologici (energia germinativă și germinația semințelor, lungimea rădăcioarelor, biomasa proaspătă și uscată a plantulelor, conductivitatea soluțiilor cu semințe) și biochimici (activitatea enzimei peroxidaza) face posibilă caracterizarea potențialului de păstrare (PP) al genotipurilor de in care prezintă o caracteristică complexă importantă a mostrelor de colecție la conservarea ex situ. Prin utilizarea testelor de ÎA și conductivitatea soluțiilor cu semințe se pot identifica specimeni mai puțin potriviți pentru depozitarea pe terme

Use of test for accelerated aging of seeds (AA-test) allows determination of genotypic features of flax collection accessions and their grouping by potential capability to preserve viability after being exposed to stress factors (conditions of AA-test of flax seeds: increased temperature of 42-43оC and humidity of 90-100%, duration: 72h). Determination of morphophysiological (germinating power and germinability of seeds, radicle length, fresh and dry biomass of seedlings, electrical conductivity of solutions with seeds) and biochemical parameters (activity of peroxidase enzyme) allows characterization of storage potential (SP) of flax genotypes that is an important complex characteristic of the collection accessions for ex situ conservation. With the help of the tests for AA of seeds and electrical conductivity of solutions with seeds it is possible to identify the accessions that are less suitable for long-term storage and recommend the appropriate time for reproduction of seed material.

Использование теста на ускоренное старение (УСТ) семян позволяет определить генотипические особенности коллекционных образцов льна и распределить по группам согласно их потенциальной способности к сохранению жизнеспособности после действия стрессовых факторов (условия УСТ семян льна: повышенная температура 42-43оС и влажность 90-100%, срок 72часа). Определение морфофизиологических (энергия прорастания и всхожесть семян, длина корешков, сырая и сухая биомасса проростков, электропроводность растворов с семенами) и биохимических параметров (активность фермента пероксидазы) позволяет охарактеризовать потенциал хранения (ПХ) генотипов льна, который является важной комплексной характеристикой коллекционных образцов при консервации ex situ. С помощью тестов на УСТ семян и электропроводность растворов c cеменами можно выявить образцы, менее пригодные к длительному хранению и дать рекомендации по срокам воспроизводства семенного материала. Библ.-12, рис-4, табл.-2.


Cuvinte-cheie:

in, potenţial de păstrare, îmbătrânire accelerată, conservare ex situ, parametri morfo-fiziologici, conductivitate electrică., flax, storage potential, accelerated aging, ex situ conservation, morphophysiological parameters, electrical conductivity, лён, потенциал хранения, ускоренное старение, консервация ex situ, морфофизиологические параметры, электропроводность

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (337)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (1.25 MB)

Ediţia curentă

journal