Sun Home

Изменчивость некоторых признаков пыльцы у мутантных форм томата под действием абиотических стрессов.

Variability of some pollen traits of tomato mutant forms in response to abiotic stress factors

Autori:

MACOVEI MILANIA

Rezumat:

În articol sunt prezentate rezultatele studierii acţiunii condiţiilor mediului ambiant asupra variabilităţii caracterelor gametofitului masculin, ce reectă rezistenţa formelor mutante de tomate la factorii abiotici de stres (arşiţa, frig, secetă). S-a observat o diversitate vastă a normei de reacţie la factorii de stres după capacitatea de germinare a polenului În articol sunt prezentate rezultatele studierii acţiunii condiţiilor mediului ambiant asupra variabilităţii caracterelor gametofitului masculin, ce reectă rezistenţa formelor mutante de tomate la factorii abiotici de stres (arşiţa, frig, secetă). S-a observat o diversitate vastă a normei de reacţie la factorii de stres după capacitatea de germinare a polenului şi formare a tuburilor polenici. S-au evidenţiat forme mutante cu trei tipuri de rezistenţă genetic determinată: rezistenţă stabilă la arşiţă, frig şi secetă, în cazul cultivării plantelor în diferite condiţii de mediu; cu sensibilitate înaltă la acţiunea fiecărui indice de stres studiat; cu o variabilitate intrapopulaţională largă după caracterul manifestării indicilor polenului la toate mediile de stres. S-a demonstrat că, capacitatea şi nivelul de variaţie a indicilor polenului sunt într-o mare măsură determinate de particularităţile genotipului şi mai puţin de condiţiile mediului în care au fost cultivate plantele şi s-a format polenul. Bibliogr. 19., fig. 3.

In this paper are presented the results of studies of the influence of environmental conditions on the degree of variability of male gametophyte characterizing by the resistance of tomato mutant forms to three abiotic stresses such as heat, cold, and drought. A large variety of the reactions norms to the action of stress factors on the pollen germination and the formation of pollen tubes was revealed. Mutant forms with the resistance to three genetically determined types were selected: with a stable manifestation of resistance to heat, cold, and drought when the plants were cultivated in three years with different climatic conditions; with a high response to the action of each tested stress factors; with wide intrapopulation variability in the pattern of pollen manifestation in three different years of research (2011, 2012, 2014) on all stress factors. It is shown that the characteristic and degree of pollen indices variation is largely determined by the characteristics of the genotype and the less influenced by the conditions in which the plants were growing, and their pollen formed.

В статье представлены результаты изучения влияния условий внешней среды на степень изменчивости признаков мужского гаметофита характеризующих устойчивость мутантных форм томата к трем стрессовым абиотическим факторам (жара, холод, засуха). Выявлено большое разнообразие норм реакций на действие факторов стресса по характеру прорастания пыльцы и формированию пыльцевых трубок. Выделены мутантные формы с устойчивостью трех генетически детерминированных типов: со стабильным проявлением устойчивости к жаре, холоду, засухе при выращивании их растений в три разных по климатическим условиям года; с высокой ответной реакцией на действие каждого из тестируемых факторов стресса; с широкой внутрипопуляционной изменчивостью по характеру проявления признаков пыльцы в три разных года исследований (2011, 2012, 2014) на всех стрессовых фонах. Показано, что характер и степень варьирования показателей пыльцы в значительной степени определяется особенностями генотипа и в меньшей влиянием условий, в которых росли растения, и формировалась их пыльца. Библ. - 19, рис. - 3.


Cuvinte-cheie:

tomate, forme mutante, factor abiotic de stres, rezistenţă, polen, tuburi polenice, variabilitate, tomato, mutant forms, abiotic stress, resistance, Pollen, pollen tubes, variability, Томат, мутантные формы стрессовый абиотический фактор, устойчивость, пыльца, пыльцевые трубки, Изменчивость

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (337)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.76 MB)

Ediţia curentă

journal