Sun Home

Устьичная проводимость и транспирационный коэффициент листьев растений сои при комплексном стрессе

Stomatal conductance and transpiration coefficient of soybean leaves under complex stress conditions.

Autori:

HARCIUC OLEG, CHIRILOV ALEXANDRU, KLEIMAN EMANUIL, SCURTU GHEORGHE, BAŞTOVAIA SVETLANA, PLATOVSCHII NICOLAI, CHISTOL MARCELA

Rezumat:

S-au studiat modificările conductivităţii stomatale (CS), temperaturii frunzelor, coeficientului de transpirație (CT) a frunzelor şi productivităţii semincere a plantelor de soia în condiții de stres complex (deficit de apă, temperatură înaltă, conținut sporit de bicarbonat în sol etc.). S-a constatat că conţinutul sporit de bicarbonat în sol pe fondal de umiditate suficientă condiţionează tendinţa de reducere a CS și CT frunzelor (cu o creștere a diferenței de temperatură “frunze - aer”). În condiții de stres complex (secetă pe fondal salinizat) diminuează CS şi CT frunzelor, suprafața foliară și productivitatea seminceră a plantelor. Eficiența utilizării apei (EUA) de către plantele de soia determinată prin raportul dintre masa uscată și transpirația plantelor întregi este aproape de raportul dintre respirația și transpirația frunzelor; EUA calculată prin raportul dintre fotosinteză şi transpirația frunzelor este mult mai mare.

Changes in stomatal conductivity (SC), leaf temperature, transpiration coefficient (TC) and seed productivity of soybean plants under complex stress conditions (water shortage, high temperature, increased bicarbonate content in soil, dry air, etc.) were studied. An increased bicarbonate content in soil upon sufficient moisture availability tends to reduce the SC and leaf TC (with an increase in the temperature difference “leaf minus air”). Under complex stress (increased salt content and repeated drought) SC and leaf TC decrease, the leaf area and the seed productivity of plants sharply decrease. The efficiency of water use by soybean plants from the ratio of dry weight to the transpiration of whole plants is close to the leaf WUEi from the ratio of respiration to transpiration; the estimation of the leaf WUEi from the ratio of photosynthesis to transpiration is significantly higher.

Исследованы изменения устьичной проводимости (УП), температуры листа, транспирационного коэффициента (ТК) листьев растений сои при комплексном стрессе (водном, температурном, повышенном содержании бикарбоната в почве и др.). При повышенном содержании бикарбоната в почве на фоне влагообеспеченности 70% ПВ УП и ТК листьев имеют тенденцию к уменьшению (при увеличении разности температур «лист - воздух»). При комплексном стрессе (засуха на фоне засоления) снижаются УП и ТК листьев, площадь листовой поверхности и семенная продуктивность растений. Установлено, что эффективность использования воды (ЭИВ) растениями сои, определенная по отношению сухого веса к транспирации целых растений, близка к её величине по отношению дыхания к транспирации листьев, а ЭИВ, вычисленная по отношению фотосинтеза к транспирации листа, существенно больше. Библ. – 34 рис. – 2, табл. 7.


Cuvinte-cheie:

soia, conductivitatea stomatelor, eficiența utilizării apei, stres complex, productivitatea seminceră, conductivitatea stomatală, , transpiration coefficient, efficiency of water use, complex stress., соя, устьичная проводимость, транспирационный коэффициент, эффективность использования воды, комплексный стресс

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (337)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.68 MB)

Ediţia curentă

journal