Sun Home

Особенности водного статуса и антиокислительного комплекса - как маркеры кросс-толерантности растений

Particularitățile status-ului apei și complexului antioxidant ca markeri ai cros-toleranței plantelor

Particularity of water status and antioxidant complex - as markers of cross-tolerance n plants

Autori:

ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE, IONAŞCU ANGELA

Rezumat:

O serie de studii au arătat existența cros-toleranței la plante, dar până în prezent mecanismul fiziologic este slab studiat. În acest studiu am examinat cros-toleranța plantelor de soia la stresul hipo- și hipertermic, indusă de deshidratare, și posibila implicare a capacității de autoreglare a status-ului apei și a sistemului de protecție antioxidantă în manifestarea cros-toleranţei. Plantele a două soiuri de soia, cu potențial diferit de rezistența la secetă, au servit drept obiect de studiu. S-a demonstrat că expunerea plantelor la un stres hidric moderat la primele etape de dezvoltare induce rezistența la stresul hipo și hipertermic, precum și la seceta repetată. Se argumentează ideea că reacțiile nespecifice, cum ar fi capacitatea de menținere a homeostazei apei în țesuturi și activarea complexului antioxidant, sunt implicate în formarea cros-toleranței plantelor. Cros-toleranța poate fi rezultatul a două fenomene distincte: se manifestă ca o consecință a expunerii anterioare a plantelor la un alt tip de stres (cros-toleranță indusă) și/sau ca o proprietate genetică, specifică anumitor soiuri, de a manifesta rezistență la mai multe tipuri de stres (cros-toleranță inerentă)

Several studies have shown the existence of cross-tolerance in plants, but so far, the physiological mechanism of its manifestations is poorly understood. In this study, we examined the cross-tolerance of soybean plants to low and high temperature stresses induced by relative drought in the early stages of ontogenesis, and the possible involvement in its formation of the ability of water status self-regulation and antioxidant protection systems. The plants of two soybean varieties, with different potential for drought resistance, served as a subject of study. It has been demonstrated that exposure of plants to moderate hydric stress at the earliest stages of development induces resistance to hypo- and hyper- temperature stresses, as well as to repeated drought. It is argued that non-specific reactions, such as the ability to maintain water homeostasis in tissues and activate antioxidant protection systems, are involved in plant cross-tolerance formation. The obtained data showed that cross-tolerance may be the result of two distinct phenomena: as a consequence of previous plant exposure to another type of stress (inducible cross-tolerance) and / or as a genetic property specific to certain varieties, to demonstrate resistance to more stress types (inherent cross-resistance).

Ряд исследований показал наличие кросс-толерантности у растений, но до сих пор физиологический механизм ее проявления недостаточно изучен. В этой работе мы исследовали кросс-толерантность растений сои к низко- и высокотемпературным стрессам и возможное участие в ее формировании способности саморегуляции компонентов водного статуса и систем антиокислительной защиты. Объектом исследования послужили растения двух сортов сои с различным потенциалом устойчивости к засухе. Установлено, что под влиянием относительного водного стресса на начальных этапах развития происходит повышение устойчивости растений к гипо- и гипер-температурным стрессам, а также к повторной засухе. Неспецифические реакции, такие как способность поддерживать водный гомеостаз в тканях и активировать системы антиоксидантной защиты, вовлечены в формирование кросс-толерантности растений. Полученные данные показали, что кросс-устойчивость может быть результатом двух различных явлений: следствием влияния на растения другого типа стресса (индуцибельная кросс-устойчивость) и / или как генетическое свойство, характерное для определенных сортов, проявлять устойчивость ко многим неблагоприятным факторам (инеретная кросс-устойчивость). Библ. – 36, рис. – 2, табл. – 5,.


Cuvinte-cheie:

cros-toleranţă, stres-memorie, reacții specifice și nespecifice, capacitatea de homeostatare a apei, protecție antioxidantă, cross-tolerance, non-specific reactions, water homeostasis, antioxidant protection systems, кросс-толерантность, неспецифические реакции, водный гомеостаз, системы антиоксидантной защиты.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (337)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (1.16 MB)

Ediţia curentă

journal