Sun Home

Изменения массы тела и некоторых биохимических показателей крыс, подвергшихся социальному стрессу в зависимости от режима питания..

Influenţa regimului alimentar asupra modificării masei corporale şi a unor indici biochimici la şobolanii supuşi stresului social

Changes of body weight and some biochemical indexes of rats exposed to social stress depending on diet

Autori:

CIOCHINĂ MARIANA, POLEACOVA LILIA

Rezumat:

În articol sunt examinate modificările masei corporale şi a unor indici biochimici la şobolanii supuşi stresului social în dependenţă de regimul alimentar. Hrănirea matinală a şobolanilor albi de laborator a influenţat sporirea intensivă a masei corporale indiferent de numărul de şobolani din grupă, observându-se o creştere uniformă a acesteia în lotul a câte 5. Hrănirea nocturnă a condus la sporirea intensivă a masei corporale la şobolanii întreţinuţi câte 1 şi 2 indivizi, pe când la cei câte 5 în grupă masa corporală creştea intensiv în prima şi a treia săptămână şi mai puţin în a doua. Totodată a fost observat, că trecerea bruscă de la regimul alimentar matinal, specific şobolanilor de laborator, la cel nocturn duce la apariţia stării de stres şi ulterior, la dereglări ale funcţiei ficatului, pancreasului şi rinichilor.

In the article are examined the changes the body weight and biochemical indexes of the rats, exposed to social stress, depending on the diet. The morning feeding of white laboratory rats influenced on the intensive increase of body weight, regardless of number of animals in the cage, with the even increase of mass of those maintained rats in the cage by 5 individuals. The night feeding had influence on the increase of body weight of the rats maintained by 1 and 2 individuals, while at the ones contained by 5 animals in a cage - are intensively increased in the first and third weeks and less – in the second. Therefore, sudden transition from the morning feeding of females rats to the nocturnal, results in the occurrence of the excessive stress state and, as a result, to disorders of the function the liver, pancreas and kidneys.

В статье рассматриваются изменения массы тела и биохимических показателей у крыс, подвергшихся социальному стрессу, в зависимости от режима питания. Утреннее кормление белых лабораторных крыс повлияло на интенсивное увеличение массы тела независимо от количества животных в клетке, с равномерным увеличением массы крыс, содержащихся в клетке по 5 особей. Ночное кормление оказывало влияние на увеличение массы тела у крыс, содержащихся по 1 и 2 особи, тогда как у содержащихся по 5 особей в клетке, масса тела интенсивно увеличивалась в первую и третью недели и меньше - во вторую. Таким образом, внезапный переход от утреннего кормления самок крыс к ночному, приводит к возникновению чрезмерного стрессового состояния и, как следствие, к расстройствам печени, поджелудочной железы и почек.


Cuvinte-cheie:

Body weight, social stress, Biochemical parameters, diet, rats, masă corporală, stres social, indici biochimici, regim alimentar, șobolani, масса тела, социальный стресс, биохимические показатели, режим питания, крысы

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (337)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (1.2 MB)

Ediţia curentă

journal