Sun Home

Оценка ущерба причинённого проливными дождями в теплый период года в административно-территориальном разрезе Республики Молдова.

Estimarea prejudiciilor cauzate de ploile torenţiale în semestrul cald al anului în profil administrativ-teritorial al Republicii Moldova

Estimation of damage caused by torrential rains in the warm semester of the year in an administrative-territorial profile of the Republic of Moldova

Autori:

MÎNDRU GALINA

Rezumat:

Prezentul studiu a avut drept scop estimarea prejudiciilor cauzate de ploile torențiale în semestrul cald al anului în profil administrativ-teritorial. Analiza datelor factologice privind variaţia spațio-temporală a valorii prejudiciilor cauzate de ploile torențiale în lunile semestrului cald al anului pentru perioada 1997-2015, a dat posibilitate de a stabili că prejudiciile cauzate de aceste ploi variază semnificativ de la o lună la alta, atât la nivel de republică, cât şi pentru fiecare raion în parte, fiind determinată de variaţia parametrilor principali a ploilor torențiale. Prejudiciul total cauzat de cele 730 de ploi torențiale în semestrul cald al anului pe teritoriul Republicii Moldova pentru perioada de studiu a constituit 4,62 miliarde lei, fapt determinat de cantități mari de apă, intensitate sporită și frecvență mare a acestor ploi.

The present study aimed at estimating the damage caused by torrential rains in the hot semester of the year in an administrative-territorial profile. The analysis of the factual data on the spatio-temporal variation of the damage caused by the torrential rains during the warm semester of the year for the period 1997-2015 has made it possible to establish that the damage caused by these rainfalls varies significantly from one month to the next, at the level of the republic and for each district, being determined by the variation of the main parameters of torrential rains. The total damage caused by 730 torrential rains during the warm semester of the year on the territory of the Republic of Moldova for the study period amounted to 4.62 billion MDL, due to large quantities of water, increased intensity and high frequency of these rains. 10 references, 7 figures.

Цель настоящего исследования состояло в оценивании ущерба причиненного ливневыми дождями в теплый период года в административно-территориальном разрезе республики. Для этого был проведен анализ статистических данных о пространственно-временном изменении ущерба, причинённого ливневыми дождями в теплый период года на протяжение 1997-2015 гг. Полученные результаты позволили установить что данный ущерб значительно варьирует от одного месяца к другому, как на уровни всей республики, так и в административно-территориальном разрезе что является результатом влияния основных параметров проливного дождя. Общий ущерб причиненный 730 зарегистрированных проливных дождей в теплый период года на территории Республики Молдова за исследуемый период составил 4,62 млрд. леев. Библ. – 10, рис.-7


Cuvinte-cheie:

ploaie torențială, intensitatea, durată, cantitatea, frecvența ploilor torențiale, prejudicii material., torrential rain, Intensity, Duration, amount, torrential rain frequency, material injury, проливной дождь, интенсивность, продолжительность, количество, частота проливных дождей, материальный ущерб.

Domenii:

Geografie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (1.45 MB)

Ediţia curentă

journal