Sun Home

Влияние новых химических соединений на энзиматические процессы у Escherichia coli и Staphylococcus aureus

Influența unor compuși chimici noi asupra proceselor enzimatice la Escherichia coli și Staphylococcus aureus.

The influence of some new chemical compounds upon enzymatic processes in Escherichia coli and Staphylococcus aureus

Autori:

ZARICIUC ELENA

Rezumat:

În articol sunt prezentate rezultatele testării in vitro a acțiunii unor compuși noi asupra activității proteazelor extracelulare și enzimelor antioxidante catalaza și superoxid dismutaza extra- și intracelulare la Staphylococcus aureus ATCC®25922™, precum și a enzimelor antioxidante la Escherichia coli ATCC®25923™. Concentrațiile minime de inhibiție ale enotaninei solubile și compușilor chimici noi, care conțin segmentul tiosemicarbazonic se manifestă ca inhibitori puternici ai activității factorilor de patogenitate intra- și extracelulari la ambele tulpini studiate. Concentrațiile mai joase decât cele minime de inhibiție pot induce atât sporirea, cât și scăderea activității enzimatice la Escherichia coli ATCC®25923™ și Staphylococcus aureus ATCC®25922™. Cel mai eficient inhibitor al activității enzimatice la acele două tulpini dintre cei studiați este cloro-{N-(3,4-dimetilfenil)-2-[1-(2-hidroxifenil) etiliden]-hidrazincarbotio -amido(1-)}nichelul, care în concentrație de 0,4 μg/ml elimină complet activitatea catalazei extracelulare și o inhibă cu peste 70% pe cea a catalazei intracelulare.

The article presents the results of in vitro test of the action of some new compounds on extracellular protease activity and extracellular and intracellular antioxidant enzymes such as catalase and superoxide dismutase in Staphylococcus aureus ATCC®25922 ™, as well as the antioxidant enzymes in Escherichia coli ATCC®25923 ™ cells. Minimal inhibitory concentrations of soluble enotannin and new chemical compounds containing the thiosemicarbazone segment appear to be potent inhibitors of the activity of intra- and extracellular pathogenicity factors in both strains. Lower concentrations than the minimum inhibitory may induce both enhancing and decreasing the enzyme activity in Escherichia coli ATCC®25923 ™ and Staphylococcus aureus ATCC®25922 ™. The most effective inhibitor of enzymatic activity in two strains was chloro- {N- (3,4-dimethylphenyl) -2- [1- (2-hydroxyphenyl) ethylidene] hydrazinecarbothioamido (1-), which in concentration of 0.4 μg/ml completely inactivated the activity of catalase. 23 references, 2 tables, 2 figures

В статье представлены результаты испытания in vitro действия некоторых новых соединений на активность внеклеточной протеазы и внеклеточных и внутриклеточных антиоксидантных энзимов каталаза и супероксиддисмутаза Staphylococcus aureus ATCC®25922 ™, а также антиоксидантных энзимов Escherichia coli ATCC®25923 ™. Минимальные ингибирующие концентрации растворимого енотанина и новых химических соединений, содержащих сегмент тиосемикарбазона, по-видимому, являются мощными ингибиторами активности внутри- и внеклеточных фактров патогенности у обоих исследованных штаммов. Более низкие концентрации, чем минимальные ингибирующие, могут вызывать как усиление, так и снижение активности энзимов Escherichia coli ATCC®25923 ™ и Staphylococcus aureus ATCC®25922 ™. Наиболее эффективным ингибитором ферментативной активности у этих двух изученных штаммов является хлор- {N- (3,4-диметилфенил) -2- [1- (2-гидроксифенил) этилиден] гидразинкарботиоамидо (1-). который в концентрации 0,4 мкг / мл полностью ингибирует активность каталазы. Библ.-23, табл. – 2, рис. – 2.


Cuvinte-cheie:

enotanină solubilă, derivați ai tiosemicarbazonei, inhibarea activității enzimatice, protează, catalaza, superoxid dismutaza, water-soluble enotannin, thiosemicarbazone derivatives, enzyme inhibition, protease, catalase, superoxide dismutase., водорастворимый енотаннин, производные тиосемикарбазона, ингибирование энзиматической активности, протеаза, каталаза, супероксиддисмутаза.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.73 MB)

Ediţia curentă

journal