Sun Home

Разнообразие макрозообентосных сообществ заповедника «Ягорлык»

Diversitatea comunităților macrobentonice în rezervația „Iagorlîc”

Diversity of macrobenthic communities in the “Iagorlac” reservation

Autori:

BOGATÎI DINU

Rezumat:

A fost studiată componența calitativă și cantitativă a macrozoobentosului rezervației «Iagorlâc» pe acvatoriul gârlei. S-a constatat, că distribuirea neuniformă a faunei bentonice este condiționată de neomogenitatea caracterului sedimentelor în diferite sectoare ale gârlei și de influența lacului de acumulare Dubăsari. Cele mai favorabile sectoare pentru dezvoltarea macrozoobentosului sunt stațiile «Ustie» și «Baza» unde s-a înregistrat o diversitate mai înaltă. Cel mai nefavorabil sector este «Doibani».

The qualitative and quantitative composition of the macrozoobenthos of the « Iagorlac» reservation and its distribution in the backwater area was studied. It was established that the non-uniform distribution of the bottom fauna in the water area of the water basin is associated with the difference in the nature of sediments in different sectors of the creek, as well as with the influence of the Dubassar reservoir to the backwater. The most favorable sectors for macrozoobenthic life are the «Ustye» and «Baza» station, where higher biodiversity is recorded. The least favorable sector is «Doibany».

Изучен качественный и количественный состав макрозообентоса заповедника «Ягорлык» и его распределение по акватории заводи. Установлено, что неоднородное распределение донной фауны по акватории водного бассейна связано с различием характера отложений в разных секторах заводи, а также с влиянием Дубассарского водохранилища на заводь. Наиболее благоприятными секторами для жизнедеятельности макрозообентоса являются стационары «Устие» и «База», где зафиксировано более высокое биоразнообразие. Наименее благоприятный сектор - «Дойбаны».


Cuvinte-cheie:

macrozoobentos, Iagorlâc, macrozoobenthos, Iagorlic Reservation, макрозообентос, Ягорлык

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.51 MB)

Ediţia curentă

journal