Sun Home

Состав и разнообразие сообществ грызунов под влиянием общественно-демографических и климатических преобразований в Республике Молдова

Structura și diversitatea comunităților de rozătoare sub impactul transformărilor socio-umane și schimbărilor climatice din Republica Moldova

Structure and diversity of rodent communities under the impact of socio-human transformations and climate changes in the Republic of Moldova

Autori:

SÎTNIC VEACESLAV, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA

Rezumat:

Scopul lucrării constă în studierea structurii și diversității comunităților de rozătoare în condițiile transformărilor socio-umane și schimbărilor climatice din Republica Moldova. Rozătoarele au o mare importanță în activitatea practică: agricultură, silvicultură, cinegetică, sectorul de sănătate publică. Cercetările au fost efectuate la staţionarele din zona centrală a Republicii Moldova. În total au fost capturați 9395 indivizi de mamifere mici aparținând la 14 specii. S-a efectuat o analiză comparativă a indicilor ecologici: dominanța, frecvența, semnificația ecologică și diversitatea comunităților de rozătoare în zona de ecoton și habitatele adiacente.

The aim of the study was to investigate the structure and the diversity of rodent communities under the conditions of socio-human transformations and climate changes in the Republic of Moldova. Rodents have a great impact in practical activities such as agriculture, forestry, cynegetics and public health sector. The studies were conducted at the stationaries in the central part of Moldova. A total of 9395 small rodents belonging to 14 species were captured. We conducted a comparative analysis of the following ecological indices: dominance, frequency, ecological significance and diversity of rodent species and communities for the ecotone and the adjacent habitats. 15 references, 4 figures.

Целью исследований было изучение состава и разнообразия сообществ грызунов под влиянием общественно-демографических и климатических преобразований в Республике Молдова. Грызуны имеют большое значение для практической деятельности: сельское, лесное, охотничье хозяйства, здравоохранение. Исследования были проведены на стационарах центральной зоны Республики Молдова. Всего было отловлено 9395 особей грызунов 14 видов. Проанализированы в сравнительном плане индексы доминирования, частоты встречаемости, экологической значимости, разнообразия сообществ грызунов в зоне экотонов и близлежащих биотопов. Библ. 15 , рис.4.


Cuvinte-cheie:

diversitate, dominanţă, frecvență, semnificaţie ecologică, diversity, dominance, frequency, ecological significance, Разнообразие, индекс доминирования, частота встречаемости, экологическая значимость

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.78 MB)

Ediţia curentă

journal