Sun Home

Распространение вида Rhinolophus hipposideros (Mammalia: chiroptera) на территории Р. Молдовы.

Răspîndirea speciei Rhinolophus hipposideros (Mammalia: chiroptera) în adăposturile subterane ale R. Moldova

The distribution of Rhinolophus hipposideros (Mammalia: Chiroptera) on the territory of the Republic of Moldova.

Autori:

CALDARI VLADISLAV

Rezumat:

Cercetările au fost efectuate în perioada anilor 2013-2018 în adăposturi subterane din centrul și nordul Republicii Moldova. Analizând rezultatele obținute pe parcurs de 5 ani observăm că specia Rhinolphus hipposideros are o frecvență ridicată, a fost semnalată în toate adăposturile subterane studiate. În total au fost studiate 10 adăposturi subterane din zona centrală și de nord a Moldovei, 7 mine și 3 grote naturale, iar liliacul mic cu potcoavă a fost găsit în toate adăposturile subterane atât în perioada de hibernare, cât și vara. Abundența a variat între 1% și 41%, iar în grote atingea 100%. Menționăm că Vîșcăuți și Varnița reprezintă situri noi de hibernare și reproducere a speciei. Pentru prima dată a fost indentificată o colonie de maternitate în grota de la Vîșcăuți. Rh. hipposideros este o specie rară introdusă în Cartea Roșie ediția 2015.

The studies were conducted in 2014-2018 in underground shelters from the central and northern part of the Republic of Moldova. Analyzing the results obtained over 5 years we can see that Rh. hipposideros has a high frequency. It was registered in all studied underground shelters. Altogether, there were studied 10 underground shelters from central and northern zones of the republic, 7 mines and 3 natural galleries and Rh. hipposideros was found in all the underground shelters both during hibernation period and in summer. The abundance varied between 1% and 41%, while in caves it reached 100%. We mention that Vîşcăuţi and Varniţa represent new sites of hibernation and reproduction of the species. For the first time a maternity colony was identified in the cave in Vîşcăuţi. Rh. hipposideros is a rare species introduced in the Red Book of the R. Moldova.

Исследования проводились в 2014-2018 году. Анализируя полученные результаты за 5 лет, было обнаружено что Rh. hipposideros имеет высокую встречаемость, был зарегистрирован во всех изученных подземных убежищах. Всего было изучено 10 подземных убежищ из центральной и северной частей республики, 7 штольнях и 3 природные пещеры, а малый подковонос был обнаружен во всех подземных убежищах как во время зимней спячки, так и летом. Обилие варьировало от 1% до 41%, а в пещерах оно достигало 100%. Мы отмечаем, что Вышкэуць и Варница являются новыми местами зимней спячки и размножения видов. Впервые в пещере Вышкэуць была обнаружена материнская колония малого подковоноса. Rh. hipposideros - редкий вид, внесенный в Красную Книгу Республики Молдова. Библ.- 15, рис.- 11.


Cuvinte-cheie:

Rhinolophus hipposideros, adăposturi subterane, distribuţie, efectiv, abundenţă, Rhinolophus hipposideros, underground shelters, distribution, number, abundance, Rhinolophus hipposideros, подземные убежиша, распространение, численность, обилие.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.73 MB)

Ediţia curentă

journal