Sun Home

Инновационые меры по снижению уровня инвазированияи борьбы с паразитозами у оленей в Республике Молдова

Măsuri inovative de diminuare și combatere a parazitozelor la cervide în Republica Moldova.

Innovative measures to mitigate and combat parasitosis at cervids in the Republic of Moldova.

Autori:

RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, SAVIN ANATOLIE, ZAMORNEA MARIA, CHIHAI OLEG, GHERASIM ELENA, GOLOGAN ION, CHIHAI NINA, PRUTEANU MIHAIL, ANGHEL TUDOR, RUSU VADIM

Rezumat:

Cercetările privind studiul parazitofaunei la cervide, din rezervaţiile naturale „Plaiul Fagului” și „Codrii” din Republica Moldova au pus în evidenţă un nivel înalt de infestare al acestora cu: Strongyloides papillosus - 100,0% de cazuri, Fasciola hepatica - 25,0%, Toxocara vitulorum – 18,8%, Moniezia benedeni, Trichostrongylus axei şi Dicrocoelium lanceolatum a câte 12,5% de cazuri, iar Cooperia punctata şi Ostertagia ostertagi, respectiv a câte 6,3% de cazuri. Totodată, au fost elaborate metode eficace, inofensive, necostisitoare și simple de deparazitare, prin alimentarea suplimentară a cervidelor în perioada geroasă de iarnă, când este insuficienţă de hrană. Astfel, efectuarea concomitentă a dehelmintizării, cu utilizarea preparatului antihelmintic Brovalzen pulbere şi compensării necesităţilor fiziologice al organismului în vitamine, oligoelemente, minerale concentrate asimilabile prin administrarea şrotului de porumb, grâu și adaus de Premix (Milki Lanci), a permis deparazitarea animalelor în condiţii naturale, sporirea efectului terapeutic și însănătoşirea cervidelor în 93,4-96,7% din cazuri și totodată, înlăturarea deficitului de vitamine, oligoelemente, minerale concentrate asimilabile induse de agenții parazitari, fapt care asigură păstrarea efectivelor populaţiilor de cervide sănătoase şi al potenţialului lor majorat de reproducere în natură

The researches regarding the parasitic fauna at cervids from the Natural Reservation “Plaiul Fagului” and “Codrii” from the Republic of Moldova highlighted a high level of infestation with: Strongyloides papillosus – 100.0% cases, Fasciola hepatica – 25.0%, Toxocara vitulorum – 18.8%, Moniezia benedeni, Trichostrongylus axei and Dicrocoelium lanceolatum each 12.5%, Cooperia punctata and Ostertagia ostertagi each 6.3% cases. At the same time, there have been developed effective, inexpensive and harmless, simple methods of deworming by supplementary feeding of cervids in cold winter period, when there was insufficient food. Thus, the simultaneous effectuation of dehilminization with the use of Brovalzen powder as anthelmintic preparation and compensating the organism physiological needs in vitamins, trace elements, assimilable concentrates minerals by administration groats of corn, wheat, and Premix (Milki Lanci) added, allowed the deworming the animals in natural conditions. The increased therapeutic effect and cervid recovery were established in 93.4-96.6% of cases. The measures of eliminating vitamin deficiencies, trace elements, assimilable concentrated minerals induced by parasitic agents allow preserving the number of healthy cervid populations and their major reproductive potential in nature. 19 references, 2 tables.

Исследования паразитофауны оленей из заповедников „Plaiul Fagului” и „Codrii” Республики Молдова выявили высокий уровень инвазирования этих животных с Strongyloides papillosus – в 100,0% исследованных проб, Fasciola hepatica – в 25,0%, Toxocara vitulorum – в 18,8%, Moniezia benedeni, Trichostrongylus axei и Dicrocoelium lanceolatum в 12,5% соответственно, а также с Cooperia punctata и Ostertagia ostertagi в 6,3% соответственно. В то же самое время, были разработаны эффективные, безвредные, простые и недорогостоящие меры по снижению уровня инвазии, в том числе за счёт дополнительной подкормки оленей в зимнее время когда они испытывают недостаток в пище. Таким образом, одновременное осуществление дегельминтизации с использованием антипаразитарного порошкового препарата Brovalzen и компенсирования физиологических потребностей организма в витаминах, олигоэлементах, использование концентрированных легкоусвояемых минералов, смешиваемых с отрубями кукурузы, пшеницы и с добавкой премикса Milki Lanci, позволило снизить уровень инвазирования животных в природных условиях, повысить терапевтический эффект и оздоровление оленей в 93,4-96,7% случаев, в том числе за счёт исключения авитаминоза, дефицита олигоэлементов, минералов. Данные меры, в целом позволяют сохранить численность здоровой популяции оленей и их репродуктивный потенциал в природных условиях. Библ. – 19, табл. – 2.


Cuvinte-cheie:

Cervide, parazitofauna, rezervaţie naturală, pofilaxie, tratament., cervids, parasite fauna, natural reservation, prophylaxis, treatment., олени, паразитофауна, природный заповедник, профилаксия, лечение.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.51 MB)

Ediţia curentă

journal