Sun Home

Комбинированное использование традиционных и нетрадиционных методов отбора в селекции томата

Combined use of traditional and non-traditional methods of selection in tomato breeding

Авторы:

MACOVEI MILANIA

Резюме:

În articol sunt prezentate rezultatele utilizării pentru selecţia genotipurilor rezistente la temperaturi înalte prin metoda alternării treptate a selectărilor sporofitice şi gametofitice sub acţiunea regimurilor de temperatură ridicată (43ºC-45ºC), cu evidenţa manifestării simultane a semnelor de rezistenţă la diferite etape sporofit şi gametofit şi un şir de alte însuşiri ameliorate la plantele adulte în comparaţie cu utilizarea numai a selecţiei gametofite (polenizarea cu polen tratat termic) şi a selecţiei tradiţionale (valoare mare a caracteristicilor investigate, fără o presiune suplimentară a factorului de stres). Este prezentată capacitatea de diferenţiere a tehnicilor metodice studiate. S-a demonstrat că utilizarea selecţiei combinate pentru sporofit şi gametofit în F1-F3 conduce la descendenţi mai stabili în F4-F6 în comparaţie cu selecţia numai pentru gametofit şi sunt mai pronunţate diferenţele în raport cu selecţia tradiţională. Diferenţe similare au fost observate şi pentru o serie de alte trăsături economic valoroase

In this article the results of using the resistant tomato genotypes to high temperature for selection were presented. These results were analyzed by the method of gradual alternation of sporophyte-gametophyte selections under the action of high-temperature regimes (43°C and 45°C). Also, it was carried out both simultaneous record of the manifestation of resistance traits at different ontogenetic stages (sporophyte-gametophyte) and other breeding valuable traits in mature plants compared with using only of gametophyte selections (pollination with heat-treated pollen) and conventional selection technique (by the high value of the traits under study). Assessment of differentiation ability of studied methodological approaches has been shown. It was revealed that the use of combined selection for sporophyte and gametophyte in F1 - F3 resulted in more stable progeny in F4 - F6 as compared with selection only for gametophyte and, differences were more pronounced regarding the variant with traditional selection. Similar results were obtained for a number of other economically valuable traits. 6 references, 4 figures, 1 table.

В статье представлены и анализируются результаты использования для отбора устойчивых к высокой температуре генотипов методом поэтапного чередования спорофитно-гаметофитных отборов под действием высокотемпературных режимов (43°С и 45°С) с одновременным учетом характера проявления признаков устойчивости на разных стадиях онтогенеза (спорофит-гаметофит), и целого ряда других селекционно-ценных признаков у взрослых растений в сравнении с использованием только гаметофитных отборов (опыление термообработанной пыльцой) и традиционного метода отбора (по высокому значению исследуемых признаков без дополнительного давления фактора стресса). Показана дифференцирующая способность исследованных методических приёмов. Выявлено, что применение комбинированного отбора по спорофиту и гаметофиту в F1 - F3 приводит к получению более устойчивых потомств в F4 - F6 по сравнению с отбором только по гаметофиту и,cильнее выражены различия относительно варианта с традиционным отбором. Аналогичные результаты получены и по ряду других хозяйственно-ценных признаков. Библ. – 6, рис. 4, табл. 1


Cuvinte-cheie:

tomate, metoda de selecţie, caractere, sporofit, gametofit, rezistenţă, productivitate, tomato, method of selection, traits, sporophyte, gametophyte, stability, Productivity., Томат, метод отбора, признаки, спорофит, гаметофит, устойчивость, Продуктивность.

Сферы:

Biologie

Номер:

3 (336)

Год:

2018

Скачать

Download PDF (0.77 MB)

Текущие издание

journal