Sun Home

Генетическая детерминированность устойчивости пшеницы (Triticum aestivum L.) к грибу Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram.

Determinismul genetic al rezistenței grâului (Triticum aestivum L.) la fungul Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram.

Genetic determinism in common wheat (Triticum aestivum L.) and resistance to the parasite fungus Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram

Autori:

LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA

Rezumat:

În scopul stabilirii factorilor genetici implicaţi în reacţia grâului comun de toamnă (Triticum aestivum L.) la unul din agenții cauzali severi ai putregaiului de rădăcină – fungul Drechslera sorokiniana, au fost cercetate influența filtratului de cultură asupra creșterii plantulelor în condiții controlate, analizate interacţiunile genice, repartiţia plantulelor în clase fenotipice, gradul şi frecvenţa transgresiilor. S-au identificat caracterul genotipic al reacției plantulelor de grâu la patogen; efectele parentale asupra spectrului claselor fenotipice; acţiunile şi interacţiunile genice implicate în controlul caracterelor cantitative de creştere; tipul transgresiilor în reacția la patogen.

In order to determine the genetic factors involved in the reaction of common wheat (Triticum aestivum L.) to one of the severe causative agents of the root rot – Drechslera sorokiniana fungus, the influence of culture filtrate was investigated on plant growth under controlled conditions. There were analyzed gene interactions, the distribution of the plants in phenotypic classes, the degree and frequency of transgressions. The genotypic nature of the reaction of wheat plants to the pathogen has been identified; parental effects on the spectrum of phenotypic classes; the actions and genetic interactions involved in quantitative growth characteristics control; the type of transgressions to the pathogen response. 15 references, 4 tables, 2 figures

С целью выявления генетических факторов, вовлеченных в реакцию озимой мягкой пшеницы к одному из наиболее вредоносных возбудителей корневой гнили - грибу Drechslera sorokiniana, были изучены влияние культурального фильтрата на рост растений в контролируемых условиях, генные взаимодействия, распределение растений на фенотипические классы, степень и частота трансгрессий. Выявлены генотипический характер реакции растений пшеницы на патоген; эффекты родительского влияния на спектр фенотипических классов; генные действия и взаимодействия, вовлеченных в контроле количественных признаков роста; тип трансгрессий в реакции на патоген. Табл. – 4, рис. – 2, библ. – 15


Cuvinte-cheie:

grâu, rădăcioară, tulpiniţă, rezistenţă, Drechslera sorokiniana, factor parental, acţiuni şi interacţiuni genice, transgresii., root, strain, resistance, parental factor, Drechslera sorokiniana, gene actions and interactions, transgressions., Пшеница, корешок, стебелек, устойчивость, Drechslera sorokiniana, родительский фактор, генные действия и взаимодействия, трансгрессии.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.81 MB)

Ediţia curentă

journal