Sun Home

Влияние экзогенного пролина на некоторые показатели прорастания семян сои

Influenţa prolinei exogene asupra unor indicatori de germinare a seminţelor  soia

Influence of exogenous proline on some parameters of soybean seed germination

Autori:

CHIRILOV ALEXANDRU, HARCIUC OLEG, COZMIC RAISA, BAŞTOVAIA SVETLANA, CHISTOL MARCELA

Rezumat:

Au fost obținute date experimentale privind efectul prolinei exogene asupra indicatorilor germinării semințelor (energia de germinare, facultatea germinativă a seminţelor, lungimea radiculelor, masa uscată a seminţelor, cotiledoanelor şi plantulelor) de soia, soiul Amelina în condiţii stresogene (stres hidric, stres salin, stres hilro-salin). Dintre toți factorii de stres, în cea mai mare măsură a redus rata de germinare stresul hidric (componenta osmotică), iar stresul salin – masa plantulelor. Se constată că efectul inhibitor al stresului complex (hilro-salin) este determinat în principal de componenta de stres hidric. Tratamentul exogen al semințelor cu soluţie apoasă de prolină atenuează impactul factorilor de stres asupra germinației semințelor de soia, dar efectul prolinei depinde de specificul factorului stresogen: efectul maxim de diminuare a depresiei germinării semințelor s-a manifestat pe fondal de stres hidric.

There were obtained the experimental data related to the effect of exogenous proline on soybean (var. Amelina) seed germination indicators (germination energy, seed germination, root length, dry weight of seeds, cotyledons and plantlets) under stress conditions (water stress, salt stress and stress complex). Water stress (osmotic component) reduced the germination to a greater extent, while the salt stress reduced mass production of soybean sprouts to the greatest extent. The inhibitory effect of complex stress was determined mainly by the water stress component. Exogenous treatment of seeds with Proline mitigates the effects of stress factors on the germination of soybean seeds. The influence of exogenous Proline depends on the stress factor: maximum stimulation effect on seed germination was established under water stress. 13 references, 4 tables.

Получены экспериментальные данные по влиянию экзогенного пролина на показатели прорастания семян (энергия прорастания, прорастание, длина корешка, сухая масса семян, семядолей и проростка) сои сорта Амелина в условиях водного, солевого и комплексного (водно-солевого) стресса. Из всех факторов стресса водный стресс (осмотическая компонента) в наибольшей степени снижал прорастание, а солевой стресс – массу проростка. Констатируется, что ингибирующее действие комплексного стресса определяется в основном компонентой водного стресса. Экзогенная обработка семян водным раствором пролина смягчает воздействие факторов стресса на прорастание семян сои, при этом эффект пролина зависит от специфики стрессового фактора: максимальный эффект снижения депрессии прорастания семян установлен при водном стрессе. Библ. – 13, таб. – 4.


Cuvinte-cheie:

seminţe, germinare, stres hidric, stres salin, stres complex, prolină exogenă., Soybean, seeds, germination, water stress, salt stress, complex stress, exogenous proline., соя, Семена, прорастание, водный (осматический), солевой и комплексный стресс, экзогенный пролин.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.49 MB)

Ediţia curentă

journal