Sun Home

Влияние микроэлементов и ростстимулирующих бактерий (PGPB) на продуктивность винограда

Influenţa microelementelor şi a bacteriilor PGPB asupra productivităţii viţei de vie

Influence of trace elements and plant growth-promoting bacteria (PGPB) on vine productivity.

Autori:

DAVID TATIANA

Rezumat:

Contaminarea mediului ambiant şi dezvoltarea agriculturii ecologice, aplicarea micronutrienţilor, precum şi a produselor bacteriene, atrage în ultimii ani tot mai mare atenţie. În articolul dat sunt prezentate rezultatele cercetărilor rolului complexului de microelemente Microcom-VA, creat în Moldova în special pentru viţa de vie, şi a produselor bacteriene din grupa PGPB (plant growth promoting bacteria) în realizarea potenţialului de productivitate a viţei de vie, cultură importantă pentru Moldova. A fost demonstrat, că aplicarea dozei înjumătăţită a complexului de microelemente cu metaboliţii sau suspensii a bacteriilor Pseudomonas aureofascens şi Azotobacter chroococcum în faze critice de dezvoltare a plantelor a contribuit la sporirea conţinutului de pigmenţi fotosintetici, creşterea şi maturarea lăstarilor, calităţii şi cantităţii recoltei.

Environmental pollution and the development of ecological agriculture, the use of micronutrients and bacterial products has attracted increasing attention in recent years. This research paper describes the role of microcomponent complex Microcom-VA, created in Moldova specifically for vine, and bioproducts of plant growth-promoting bacteria (PGPB), in order to develop the productivity potential of this most important culture for Moldova. It was shown that the use of half of the recomended dose of a complex of trace elements in conjunction with the metabolites or suspension of bacteria Pseudomonas aureofascens and  Azotobacter сhroococcum during critical stages of plant development contributed to an increase in the content of photosynthetic pigments, improved growth and shoot maturation, improved quality and yield

Загрязнение окружающей среды и развитие экологического сельского хозяйства, применение микроудобрений и бактериальных продуктов привлекает в последние годы все больше внимания. В статье приведены результаты исследований роли комплекса микроэлементов Microcom-VA, созданного в Молдове специально для виноградной лозы, и продуцентов бактерий группы PGPB (plant growth promoting baceria) в реализации потенциала продуктивности этой важнейшей для Молдовы культуры. Было показано, что применение половиной дозы комплекса микроэлементов совместно с метаболитами или суспензией бактерий Pseudomonas aureofascens и Azotobacter сhroococcum в критические фазы развития растений способствовало повышению содержания фотосинтетических пигментов, улучению роста и вызревания побегов винограда, повышению качества и количества урожая. Библ. –15, таб. – 5.


Cuvinte-cheie:

viţa de vie, micronutrienţi, bacteriile care promovează creșterea plantelor, pigmenţi fotosintetici, productivitate., Grapevine, microelements, plant growth-promoting bacteria, photosynthetic pigments, Productivity, виноградная лоза, Микроэлементы, бактерии способствующие росту растений, фотосинтетические пигменты, продуктивность

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.57 MB)

Ediţia curentă

journal