Sun Home

Влияние биостимуляторa Реглалг на устойчивость расте­ний к биотическим и абиотическим стресовым факторам

The influence of biostimulant Reglalg on plants resistance to abiotic and biotic stress factors

Autori:

DASCALIUC ALEXANDRU, VOINEAC VASILE, RALEA TUDOR, JELEV (HADÎRCA) NATALIA

Rezumat:

Preparatele obținute prin extragerea substanțelor biologic active din diferite organisme, atunci când sunt aplicate pe plante, influențează creșterea și răspunsul lor la factorii de stres abiotic și biotic. Acțiunea lor este diferită de cea a substanţelor nutritive și a preparatelor pentru protecția plantelor. Pentru a le distinge de alte preparate, a fost propus termenul biostimulator. În acest articol sunt incluse câteva exemple ale efectelor biostimulatorului Reglalg, extras din biomasa algelor din Spirogyra, asupra rezistenței plantelor de grâu și viță de vie la factorii de stres abiotic și biotic

The preparations obtained by extraction of active substances from different organisms, when processing plants, are influencing their growth and response to abiotic and biotic stress factors. Their action is different from that of nutrients and preparations for plants protection. T o distinguish them from other preparations, the term biostimulant was proposed. In this article we are included some examples of the effects of biostimulant Reglalg, extracted from the biomass of algae Spirogyra sp., on the resistance of wheat and vine plants to abiotic and biotic stress factors.

При обработке растений, препараты, полученные при помощи экстракции биологически активных соединений из разных организмов, влияют на их рост и реакцию на факторы абиотического и биотического стресса. Их действие отличается от действия питательных веществ и препаратов для защиты растений. Чтобы отличить их от других препаратов, был предложен термин биостимулятор. В этой статье мы приводим некоторые примеры эффектов биостимулятора Реглалг, полученного из биомассы водорослей рода Spirogyra, на устойчивость растений пшеницы и винограда к абиотическим и биотическим стрессовым факторам. Библ. – 11, таб. – 3, рис. – 2.


Cuvinte-cheie:

biostimulator, alge, grâu, viţa de vie, factori de stres, germinare, rezistenţă., biostimulant, algae, Wheat, Vine, stress factors, germination, resistance, биостимуляторы, водоросли, Пшеница, Виноград, факторы стресса, прорастание, устойчивость.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.72 MB)

Ediţia curentă

journal