Sun Home

Корреляция антирадикальной активности мёда с содержанием свободных аминокислот

Corelarea activității antiradicalice a mierii cu conținutul aminoacizilor liberi

Correlation of antiradical activity of honey samples with free amino acid content.

Autori:

VRABIE VALERIA, CIOCHINĂ VALENTINA, DERJANSCHI VALERIU, ROTARU STELA

Rezumat:

Conținutul și compoziția aminoacizilor liberi cu proprietăți antioxidante pot fi indicatori ai capacității antioxidante a mierii. Corelația mai mare dintre activitatea antiradicalică cu conținutul aminoacizilor-antioxidanți, în special al prolinei a fost stabilită la mierea de salcâm și mierea de floarea-soarelui. Această dependență este mai mare față de cea relatată în raport cu conținutul de polifenoli și poate fi condiționată de faptul că aminoacizii cu proprietăți antioxidante interacționează sinergistic cu alte substanțe în captarea și neutralizarea radicalilor liberi, constituind astfel factorii determinatori ai activității antioxidante a produselor în care se conțin. Datele obținute privind conținutul aminoacizilor liberi cu proprietăți antioxidante și activitatea antiradicalică în probele de miere studiate pot sta la baza elaborării produselor sanogene cu conținut predeterminat și acțiune direcționată.

The content and composition of free amino acids with antioxidant properties may be one of the indicators to evaluate the antioxidant capacity of honey. A positive correlation between antiradical activity of honey and its amino acid content, especially proline, was established in acacia and sunflower honey. This dependence was greater than that related to the polyphenol content and can be conditioned by the synergistically interaction of amino acids with antioxidant properties with other substances in scavenging and neutralization of free radicals, thus determining the antioxidant activity of honey. Data related to the content of free amino acids with antioxidant properties and antiradical activity of honey samples can be applied for obtaining the sanogenic products with predetermined content and targeted action.

Содержание и состав свободных аминокислот могут быть одним из показателей антиоксидантной активности меда. Высокая корреляция между антирадикальной активностью и содержанием аминокислот-антиоксидантов, в особенности пролина, была установлена в меде с акации и подсолнечника. Эта зависимость больше, чем таковая, связанная с содержанием полифенолов, и может быть обусловлена тем, что аминокислоты с антиоксидантными свойствами взаимодействуют синергетически с другими веществами в процессе захвата и нейтрализации свободных радикалов, что определяет антиоксидантную активность меда. Данные, полученные по содержанию свободных аминокислот с антиоксидантными свойствами и антирадикальной активностью в изученных образцах меда, могут быть использованы для получения саногенных продуктов с заданным содержанием и направленным действием. Библ. – 37, табл. – 1; рис. – 5.


Cuvinte-cheie:

aminoacizi, antioxidanţi, activitate antiradicalică, miere., amino acids, antioxidants, antiradical activity, Honey., аминокислоты, Антиоксиданты, антирадикальная активность, мёд.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.89 MB)

Ediţia curentă

journal