Sun Home

Определяющие факторы продуктивности фитопланктона реки Днестр.

Factors which determine productivity of phytoplankton of the Dniester River.

Autori:

UNGUREANU LAURENŢIA, ZUBCOV ELENA, TUMANOVA DARIA, BORODIN NATALIA, BAGRIN NINA, UNGUREANU GRIGORE

Rezumat:

Lucrarea include rezultatele cercetărilor influenţei factorilor ecologici asupra productivităţii fitoplanctonului din ecosistemele fluviului Nistru şi lacului de acumulare Dubăsari pe parcursul anului 2017. S-a constatat că varietatea condiţiilor ecologice contribuie la dezvoltarea unor comunităţi de alge planctonice cu diferite preferinţe faţă de mediul acvatic şi modificarea complexului dominant în decursul perioadei de vegetaţie. Au fost atestate variaţii sezoniere ale valorilor producţiei primare a fitoplanctonului în limitele 0,42-6,9 gO2/m-2/24 ore în fl. Nistru şi între 0,6-4,87 gO2/m-2/24 ore în lacul Dubăsari. S-a stabilit că prezenţa elementelor nutritive în anumite concentraţii în ecosistemele acvatice influenţează parametrii cantitativi ai fitoplanctonului, starea fiziologică a celulelor algale şi activitatea lor fotosintetică, astfel influenţând direct sau indirect productivitatea acestora

The article presents the results of the research on the influence of ecological factors on the productivity of phytoplankton from the ecosystems of the Dniester River and the Dubasary reservoir during 2017. It has been found that the variety of ecological conditions contributes to the development of planktonic algae communities with different preferences to the aquatic environment and the modification of the dominant complex during the vegetation period. Seasonal variations in primary production values of phytoplankton were 0,42-6,9 gO2/m-2/24h in Dniester River and 0,6-4,87 gO2/m-2/24h in Dubasary Reservoir have been attested. It has been established that the presence of nutrients in certain concentrations in aquatic ecosystems influences the quantitative parameters of phytoplankton, the physiological state of algal cells and their photosynthetic activity, thus directly or indirectly influencing their productivity

В статье приведены результаты исследования влияния экологических факторов на продуктивность фитопланктона из экосистем Днестра и Дубасарского водохранилища в течение 2017 года. Было установлено, что разнообразие экологических условий способствует развитию планктонных сообществ водорослей с различными предпочтениями к водной среде и модификации доминирующего комплекса в течение вегетационного периода. Были установлены сезонные колебания значений первичной продукции фитопланктона в диапазоне 0,42-6,9 gO2/m-2/24 часа в реке Днестр и 0,6-4,87 gO2/m-2/24 часа в Дубоссарском водохранилище. Присутствие питательных веществ в определенных концентрациях в водных экосистемах влияет на количественные параметры фитопланктона, физиологическое состояние клеток водорослей и их фотосинтетическую активность, тем самым прямо или косвенно влияя на их продуктивность. Библ.-15, рис.-7


Cuvinte-cheie:

fluviul Nistru, lacul de acumulare Dubăsari, factori biotici şi abiotici, productivitatea fitoplanctonului, elemente nutritive, azot, Fosfor, particule în suspensie, materie organică, Dniester River, Dubasary Reservoir, biotic and abiotic factors, phytoplankton production, biogenic nutrients, Nitrogen, phosphorus, suspended particles, organic matter., Днестр, Дубоссарское водохранилище, биотичесие и абиотические факторы, продуктивность фитопланктона, элементы питания, фзот, фосфор, твердые частицы, органическое вещество.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.72 MB)

Ediţia curentă

journal