Sun Home

Деградированные историко - культурные элементы в географическом ландшафте города Кишинэу

Degraded historico-cultural elements from the geographical landscape of Chişinău.

Autori:

CODREANU IGOR, VOLONTIR NINA, MIRONOV ION

Rezumat:

The cultural landscapes created under the relational impact between the natural and the anthropic factors have undergone quantitative and qualitative changes into aspect, structure, functions, etc along time. Under the uncontrolled action of local authorities, in some cases, the cultural landscapes of Chişinău municipality show evidence of declining, degraded, ruined and abandoned elements. In the typology of cultural landscapes (Cocean, David, 2014), according to the degree of attractiveness, the authors distinguish the type of degraded landscapes. Therefore, some degraded elements presented in the historic and cultural centre of Chişinău municipality are presented in this paper. Their current degraded state does not lead them to be excluded from the state cadastral registers and documents. Among them we mention historico-cultural monuments, tourist and sacred elements, villas, private houses, etc. Responsibility of the  authorities and population awareness can encourage the improvement of the urban landscape by rehabilitating the existing degraded elements..  

Peisajele culturale create sub impactul relaţional dintre factorii naturali şi cel antropic, în timp au suportat modificări cantitative şi calitative a aspectului, structurii, funcţiilor etc.  Sub acţiunea necontrolată a autorităţilor locale, în unele cazuri, în structura peisajelor culturale ale municipiului Chişinău se evidenţiază elemente aflate în declin, degradate, ruiniforme şi abandonate. Conform tipologiei peisajelor culturale (Cocean, David, 2014), după criteriul gradului de atractivitate autorii disting tipul de peisaje degradate. În lucrare sunt prezentate unele elemente degradate prezente în centrul istoric şi cultural al municipiului Chişinău. Starea actuală degradată a acestora nu le determină excluderea din registrele şi documentele cadastrale de stat. Dintre acestea menţionăm: monumente istorico-culturale, elemente turistice, sacrale, vile, case particulare etc. Responsabilizarea autorităţilor şi conştientizarea populaţiei, pot încuraja ameliorarea peisajului urban prin reabilitarea elementelor degradate existente

Культурные ландшафты, созданные при взаимодействии природных и антропогенных факторов, со временем претерпели количественные и качественные изменения внешности, структуры, функций и т. д. При неконтролируемых действиях местных властей, в некоторых случаях, в структуре культурных ландшафтов Муниципия Кишинэу выделяются деградированные, разрушенные и даже заброшенные объекты. Согласно типологии культурных ландшафтов [2] , по критерию степени их привлекательности, авторы выделяют тип деградированных ландшафтов. В работе представлены некоторые деградированные элементы культурного ландшафта, находящиеся в историческом центре города Кишинэу. Плачевное нынешнее их состояние не приводит к их исключению из государственных кадастровых регистров и документов. Среди этих мы выделяем: историко-культурные памятники, туристические объекты, сакральные здания, виллы, частные дома и т. д. Ответственность властей, осведомление населения, неравнодушие граждан могут способствовать улучшению городского культурного ландшафта путем реабилитации существующих деградированных их элементов. Библ. – 10


Cuvinte-cheie:

peisaj habitaţional urban, monumente istorico-culturale, elemente degradate.

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.54 MB)

Ediţia curentă

journal