Sun Home

Рост в высоту потомства дуба черешчатого (Quercus robur L.) полученное от опушечных деревьев и лесного массива

Creşterea în înălţime a descendenţilor stejarului pedunculat (Quercus robur L.) proveniţi de la arborii situaţi în masiv şi la lizieră.

Growth of height of offsprings of pedunculate oak (Quercus robur L.), procceds from trees within the forest and from outskirts.

Autori:

CUZA PETRU

Rezumat:

Au fost studiate particularităţile de creştere în înălţime a descendenţilor stejarului pedunculat proveniţi de la arborii situaţi în masiv şi la lizieră. S-a demonstrat că descendenţele multiple din masiv fiind diversificate genetic se caracterizează printr-o creştere rapidă şi stabilă la vârsta când influenţa fluctuaţiilor factorilor locali ai mediului este mai slabă, iar viteza de creştere în înălţime a puieţilor este determinată în principal de specificul lor genetic. Energia de creştere în înălţime a descendenţei unitare de la lizieră depinde de gradul de heterozigoţie a arborelui de la care aceasta provine. Specificul încrucişării arborilor de la lizieră face ca descendenţii obţinuţi din sămânţa recoltată de pe aceştia să suporte într-o măsură mai mare sau mai mică acţiunea „depresiunii consangvine”, fapt care duce la diminuarea energiei de creştere în înălţime la o parte însemnată a puieţilor de stejar. De aceea, pentru a evita eşecurile de pierdere a vigorii de creştere a descendenţilor la efectuarea lucrărilor de împăduriri trebuie evitată multiplicarea stejarului cu ghinda recoltată de pe arborii solitari şi de la marginea masivului forestier

Growth peculiarities of height oak saplings originated from both within the forest as well as from its margin have been researched. Evidence proves that saplings from within the forest being genetic diversity, is characterized by an increase a fast and constant growth of oaks at the age when the influence of local conditions is reduced, while growth pace is mainly determined by their genetic specifics. Growth energy of height border forest oaks depends on each sapling ascendant’s level of heterozygote. The specific of border forest oaks mixing makes descendants obtained from their seeds be more or less resistant to the action of the, ,consanguine depression”, which decreases growth energy of a significant part of the oak saplings; therefore, in order to avoid losses in growth strength, when doing afforestation works, multiplying oak from boarder forest or lone trees seeds should be avoided..  

Были исследованы особенности роста в высоту потомства дуба черешчатого (Quercus robur L.) которое было получено из желудей собранных от множества деревьев лесного массива и от отдельных опушечных деревьев. Выявлено, что потомства, которые произошли из желудей собранных от множества деревьев лесного массива, обладая генетическим разнообразием, характеризуются повышенной энергией роста, в возрасте в котором влияние локальных факторов среды ослабевают, а рост в высоту растений вызван главным образом их генетическими особенностями. Энергия роста в высоту у потомства опушечных деревьев зависит от уровня гетерозиготности дерева, от которого они происходят. Особенности опыления опушечных деревьев приводит к тому, что потомство полученное, от желудей собранных с них проявляет, в большей или меньшей степени «инбредную депрессию», что снижает рост в высоту у большого количества сеянцев дуба. Поэтому, для того чтобы уменьшить риск потери энергии роста потомства, при проведении работ по созданию лесных культур дуба следует отказаться от сбора желудей с одиночных или опушечных деревьев


Cuvinte-cheie:

Quercus robur, culturi de descendenţe materne, ghindă, în masiv, la lizieră, creştere.

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.58 MB)

Ediţia curentă

journal