Sun Home

Морфологические показатели гидрографической сети ландшафтов Республики Молдова

Indicii morfologici ai reţelei hidrografice a peisajelor Republicii Moldova

Morphological indicators of the hydrographic network of landscapes of the Republic of Moldova.

Autori:

MELNICIUC OREST, BEJENARU GHERMAN

Rezumat:

Se prezintă analiza şi principiile modelării elementelor morfometrice a caracteristicilor hidrometrice a peisajelor, aplicate pentru utilizarea în gospodărirea apelor a versanţilor văilor râurilor. O atenţie deosebită se acordă modelării matematice a indicilor formei  profilelor longitudinali şi transversali a versanţilor, văilor cursurilor permanente şi intermitente. Modelarea se bazează pe analiza grafoanalitică a materialelor topografice şi imaginilor satelitare a teritoriului Republicii Moldova

The article presents analysis and principles of modeling of morphometric elements of hydrometric characteristics of landscapes used in water management on the slopes of river valleys. Particular attention is paid to mathematical modeling of the parameters of the shape of longitudinal and transverse profiles of slopes, valleys of permanent and temporary watercourses. The modeling is based on topographic data and satellite photographs of the territory of the Republic of Moldova.

В статье представлены анализ и принципы моделирования морфометрических элементов гидрометрических характеристик ландшафтов, применяемые в водном хозяйстве на склонах речных долин. Особое внимание уделяется математическому моделированию показателей формы продольных и поперечных профилей склонов, долин постоянных и временных водотоков. Моделирование основывается на топографических данных и спутниковых фотографиях территории Республики Молдова.


Cuvinte-cheie:

reţea hidrografică, morfologia cursurilor de apă, modelele profilelor longitudinale şi transversale, indicii formei profilelor.

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.76 MB)

Ediţia curentă

journal